Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:865 (2008-2009)
Innlevert: 13.03.2009
Sendt: 13.03.2009
Besvart: 20.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det nærmer seg slutten på nok en vinter. Også vinteren 2008/2009 har vært preget av vintervær som har gitt vanskelige forhold for bilistene og for de som arbeider med driften av veiene på vinterstid. Til tider og på en god del steder har det vært vanskelige kjøreforhold med redusert sikkerhet og fremkommelighet.
Hvordan vil statsråden sikre at det blir gjennomført bred evaluering av vinterdriften på stam- og riksveinettet og at resultatet med anbefalinger om nødvendige tiltak blir lagt frem for Stortinget?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er opptatt av å sikre en god vinterdrift på vegnettet. Dette er viktig både av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Samferdselsdepartementet vil i 2009 igangsette en evaluering av konkurranseutsettingen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene for å klarlegge konsekvensene for pris og kvalitet av konkurranseutsettingen, om kontraktene bør utformes eller følges opp på en annen måte, og om dagens omfang og måten å konkurranseutsette oppgaver på er det riktige. Dette er også omtalt i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019.

Statens vegvesen selv har gjennomført flere tiltak for å forbedre regimet med funksjonskontrakter. Det er gjennomført opplæringstiltak overfor samtlige ansatte med ansvar for drift og vedlikeholdskontrakter for at de på best mulig måte skal kunne håndheve de aktuelle kontraktsbestemmelsene, ikke minst i forhold til vinterdriften. I tillegg har det blitt iverksatt rutiner for å sikre at entreprenørene har en best mulig forståelse av kravene i kontrakten, og i tillegg har dimensjonert ressursinnsatsen på en tilfredsstillende måte. Det har også vært lagt ned betydelig arbeid i å sikre at gjeldende krav i kontraktene blir oppfylt i samtlige kontrakter. Statens vegvesen rapporterer at disse tiltakene har virket godt, og at det er oppnådd forbedringer i kvaliteten på leveransene fra de entreprenørene som har ansvar for funksjonskontrakter.