Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:868 (2008-2009)
Innlevert: 13.03.2009
Sendt: 13.03.2009
Besvart: 20.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Har statsråden oversikt over hvor mye midler NAV bruker til å betale inkassosalær på grunn av for sen saksbehandling av regninger som NAV har påtatt seg å betale, og hva vil statsråden gjøre for at personer som har fått innvilget støtte til betaling av strømregninger og liknende slipper å få inkasso mot seg?

Begrunnelse

Jeg har fått informasjon om to personer som den siste tiden har måttet søke NAV om å få hjelp til bl.a. betaling av strømregning. Begge fikk innvilget støtte. De leverer etter hva jeg har skjønt regningen til NAV. Så går det en stund og begge får purring på strømregningene. Det blir en ny runde til NAV, som beklager og lover å rydde opp. Enda en stund går, så kommer det brev fra et inkassoselskap på strømregningene, som nå er økt med kr 800,- i inkassosalær. Begge blir fortvilet da de aldri tidligere har hatt noe med inkasso å gjøre. Deretter blir det en ny runde med Nav, som lover å betale igjen, hvilket NAV også har gjort, i hvert fall i det ene tilfellet.
Disse personene er neppe enkelttilfeller. KrF krever at statsråden redegjør for hvor mye midler NAV bruker til å betale slike inkassosalær som i utgangspunktet burde være unødvendige, og at statsråden sikrer at personer som har fått innvilget støtte fra NAV til betaling av strømregninger og liknende slipper å få inkasso mot seg.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Det finnes ingen oversikt i etaten eller i kommunene på det detaljeringsnivået representanten Holten Hjemdal spør om. Arbeids- og velferdsdirektoratet har imidlertid på vegne av departementet vært i kontakt med to fylkesmannsembeter med utgangspunkt i spørsmålene. Embetene har innhentet informasjon fra fem kommuner i de to fylkene. To kommuner opplyser at de ikke har hatt utgifter til inkassosalær på grunn av lang saksbehandlingstid. To kommuner opplyser at det ikke inntreffer ofte. En større bykommune opplyser at det forekommer at det påløper kostnader knyttet til inkasso, på grunn av lang saksbehandlingstid, fordi søkere leverer regninger sent og/eller i kombinasjon med kort betalingsfrist.

På bakgrunn av den foreliggende informasjonen har jeg ikke grunnlag for å tro at omfanget av inkassosalær og inkassokrav er utbredt på grunn av lang saksbehandlingstid i sosialtjenesten/NAV-kontoret.

I de fleste tilfeller vil løpende utgifter til strøm og oppvarming bli utmålt som stønad til søkeren, og stønadsmottakeren betaler selv strømregningen. Dersom søker er skyldig beløp til netteier eller kraftleverandør, eller en annen kreditor, bør sosialtjenesten/ NAV-kontoret bistå i kontakten med kreditor med sikte på at det inngås en avtale om betalingsutsettelse, nedbetaling eller lignende for å hindre at det påløper purre- og inkassogebyrer. Dette gjelder også i tilfeller der kommunen har overtatt ansvaret for å betale en regning og oversittelse av betalingsfrist skyldes lang saksbehandlingstid i sosialtjenesten/NAV-kontoret.