Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:870 (2008-2009)
Innlevert: 13.03.2009
Sendt: 13.03.2009
Besvart: 18.03.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Hvordan forholder statsråden seg til den informasjon som fremkommer i rapporten og hvilke vurderinger ble gjort da Norge valgte å fortsette sitt engasjement etter at DANIDA trakk sin støtte i 2007 på grunn av disse og tilsvarende forhold?

Begrunnelse

Norad mottok i januar Evalueringsrapport 6/2008, Evaluation of Norwegian Development Co-operation in the Fisheries Sector. Rapporten inneholder blant annet en evaluering av norsk bistand til fiskerisektoren i Nicaragua. I rapporten vises det til at Norges hovedsamarbeidspartner, INPESCA, ikke oppfyller krav til gjennomsiktighet og godt styresett og at evalueringsteamet har mottatt informasjon om økonomiske misligheter.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg vil innledningsvis si at jeg tar opplysningene i evalueringsrapporten, som ble overlevert NORAD 28.januar i år, meget alvorlig.

Fiskeriprosjektet representanten viser til baserer seg på en bilateral avtale som ble inngått i oktober 2005 hvor Havforskningsinstituttet er faglig rådgiver og Norad finansierer prosjektet. Som en del av avtaleforpliktelsene skulle prosjektet gjennomgås i 2008, en så kalt midtveisgjennomgang. Rapporten fra midtveisgjennomgangen, som ble endelig overlevert til Norad i oktober i fjor, påviste ikke mislighold av norske midler. Rapporten anbefalte imidlertid at det ble tatt skritt for å få mer åpenhet og innsyn i bruk av norske midler, at man for fremtiden gjorde bruk av et internasjonalt revisjonsfirma og at anbudsreglene ble fulgt.

Disse tre anbefalingene er i ferd med å bli fulgt opp. Et internasjonalt revisjonsfirma ble i fjor høst gitt i oppdrag å revidere regnskapene for 2007 og 2008. Inntil disse revisjonene foreligger og er godkjent, vil det ikke bli aktuelt å utbetale midler til INPESCA i 2009. Det er selvsagt en fortsetning for videre utbetaling til prosjektet at revisjonen finner at det ikke er misligholdt norske midler. Fra norsk side ble det også stilt krav om at retningslinjene for administrative rutiner i INPESCA må forbedres og at disse skal godkjennes av Nicaraguas riksrevisjon. Endelig vil vi sette som betingelse for videre samarbeid at anbudsreglene følges.

Vi har stoppet utbetalingene til prosjektet for 2009 inntil vi blir fornøyd med oppfølgingen av de krav vi har stilt til INPESCA.

Det er min grunnholdning at vi ikke kan akseptere mislighold av midler verken i Norge eller i noe annet land. For at denne politikken skal kunne ha den nødvendige troverdighet er det bl.a. viktig at vi reagerer på mislighold. Reaksjonen må imidlertid bygge på en mest mulig objektiv vurdering av tilgjengelig dokumentasjon. Første skritt i en slik prosess er å skaffe til veie pålitelig revisjon av regnskapene, noe vi har tatt initiativ til blir gjennomført i dette tilfelle. Revisjonen av 2007 regnskapet er forventet i mai i år. Dersom det skulle vises seg at det avdekkes mislighold, er jeg innstilt på at dette må få konsekvenser for det norske engasjementet i prosjektet.

DANIDA sitt samarbeid med Nicaragua innen fiskerisektoren har ikke vært direkte forbundet med det norske prosjektet. Danskene trakk seg ut i mars 2007, på et tidspunkt da det norske prosjektet administrativt lå under Industriministeriet i Nicaragua. Opplysningene om Danida sine beveggrunner for å trekke seg ut ble ikke gitt av danske myndigheter. Opplysningene i evalueringsrapporten er heller ikke bekreftet på ansvarlig dansk hold. Vi har fra norsk side tatt initiativ til mer regelmessig kontakt og erfaringsutveksling mellom vår egen og det danske utenriksministeriets kontrollenhet.