Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:873 (2008-2009)
Innlevert: 13.03.2009
Sendt: 16.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Utbygging av gassrør til Grenland er ønsket av mange. Regjeringen har inntil nylig overlatt finansiering av prosjektet til private aktører. Som følge av at flere private investorer har trukket seg, har staten åpnet for at Petoro skal stå for rundt 30 % av investeringen i SKANLED. Petoros formål er å forvalte SDØE på norsk sokkel, samt investere i kaianlegg på Lutelandet.
Når ble det en del av Petoros oppgave å investere i gassrør, og vil Statsråden vurdere i stedet å opprette et eget statlig selskap med dette som formål?

Begrunnelse

Undertegnede ønsker å øke bruken av naturgass i Norge. Utbygging av infrastruktur for naturgass er viktig, og Fremskrittspartiet har på Stortinget flere ganger fremmet forslag om at staten må ha et myndighetsansvar for gassrør i Norge. Det kan gjennomføres ved å opprette/tillegge et statlig selskap dette myndighetsansvaret, og tilføre det egenkapital i tråd med oppgaven. Dette forslaget har dog blitt nedstemt.
Petoros formål er på vegne av staten, for statens regning og risiko, å ha ansvaret for og ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og virksomhet knyttet til dette.
Petoro er medinvestor i gassrør i dag, men disse har vært bygget som følge gassprosjekt, hvor man har behov for å få transportert gassen til kunde.
I dag har Petoro ikke særlig mengder gass til salgs, noe som gjør at en investering på SKANLED ikke kan sies å ha noen direkte sammenheng med selskapets forvalting av SDØE-andeler på eksisterende eller planlagte felt. Investeringen i SKANLED må i så måte sees på som uavhengig av Petoros formål.
Mens undertegnende er positiv til at SKANLED skal realiseres, så er det samtidig viktig at arbeidet skjer på en åpen og ryddig måte. I Stavanger Aftenblad 11. mars 2009 sår Petroleumsprofessor Petter Osmundsen tvil om prosessene som skjer rundt SKANLED. Derfor er det svært viktig å sikre at arbeidet skjer på en ryddig måte.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) deltar med 25 pst. i Skanled i fasen frem til en eventuell investeringsbeslutning. Ved behandling av en eventuell søknad om tillatelse til anlegg og drift vil det tas stilling til om SDØE skal investere i selve rørledningen.

Som i Gassled er det betydelig deltagelse av selskaper med oppstrøms gassvirksomhet i Skanled. E.On Ruhrgas, VNG og PGNiG har alle eierandeler i felt på norsk sokkel og til sammen har disse selskapene 40 pst. eierandel i Skanled. Hvis Skanled blir realisert, vil det være basert på et kommersielt behov for å bringe gass til markedet. De av eierselskapene i Skanled som har andeler i gassfelt på norsk sokkel vil, sammen med øvrige skipere, transportere gass i Skanled for salg på de ulike mottakspunktene i Skanledsystemet. Det vil være rimelig å forvente at dette også vil omfatte SDØE-gass.

På de fleste måter vil rørledningssystemet Skanled tilsvare de øvrige eksportrørledningene fra norsk sokkel som er organisert i Gassled. I Gassled vil staten ha en eierandel på 46 pst. fra og med 2011. Gassled er et oppstrømssystem i henhold til EUs gassdirektiv, og det vil også Skanled være. Utbygging, drift og bruk av Skanled vil være regulert på samme måte som Gassled, og Gassco vil være operatør for Skanled slik som for Gassled. Drift og bruk av Skanled vil bli samordnet med øvrige rørledninger.

Petoro forvalter SDØE-porteføljen på norsk sokkel, og dette inkluderer eierandelen i Gassled.

Ut fra disse forhold vil det være naturlig for meg å vurdere en SDØE-eierandel hvis Skanled blir bygget.