Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:875 (2008-2009)
Innlevert: 16.03.2009
Sendt: 16.03.2009
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 20.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden redegjøre nærmere for hvorfor man ikke innfører forbud mot omskjæring også av gutter, slik man har gjennomført i svensk rett?

Begrunnelse

FNs barnekonvensjon har regler som søker å beskytte barn uansett kjønn mot overgrep, vold og trusler herunder såkalte "kulturelle" kutymer. I norsk rett er omskjæring av kvinner forbudt. I Sverige vernes også gutter. Barn har en egen autonomi og bør ikke kun regnes som en forlengelse av sine foreldre. Dette bør prinsipielt gjelde begge kjønn.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I sitt spørsmål synes representanten å legge til grunn at man i Sverige har innført et forbud mot rituell omskjæring av gutter. Dette er ikke riktig.

Siden 2001 har Sverige hatt en egen lov som regulerer rituell omskjæring (Lagen om omskärelse av pojkar (2001:499)). Formålet med loven er at rituell omskjæring av gutter skal skje på en forsvarlig og betryggende måte. Rituell omskjæring anses ikke som helsehjelp etter svensk helselovgivning, men loven gir helselovgivningen anvendelse når leger utfører omskjæring eller når leger eller sykepleier gir smertelindring i forbindelse med inngrepet.

Loven oppstiller flere vilkår som må være tilstede før rituell omskjæring kan utføres, blant annet i forhold til informasjon og samtykke. Loven stiller videre krav om at det benyttes smertelindring ved inngrepet. Smertelindring skal gis av autorisert lege eller sykepleier, og inngrepet skal foregå under betryggende hygieniske forhold og med hensyn til hva som er det beste for gutten.

I Sverige kan omskjæring av gutter som er over 2 måneder bare utføres av lege. Er gutten under 2 måneder, åpner loven for at rituell omskjæring også kan utføres av den som har fått særskilt tillatelse. Slik tillatelse kan gis av den svenske Socialstyrelsen til den som er foreslått av et trossamfunn hvor rituell omskjæring inngår som en del av den religiøse tradisjon, har kompetanse i henhold til nærmere bestemte krav og vurderes til å være egnet til å kunne utføre inngrepet. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende har utført omskjæring på en uforsvarlig måte eller av andre grunner er uegnet til å utføre omskjæringer. Socialstyrelsen skal føre tilsyn med den som har fått tillatelse. Den som foretar omskjæring uten å være autorisert lege eller uten å ha særskilt tillatelse kan straffes.

Den svenske regjeringen valgte i 2001 ikke å pålegge de ulike landstingene å tilby/ bekoste rituell omskjæring. Dette ble blant annet begrunnet med at et stort antall helsepersonell ikke ønsker å medvirke til omskjæring, og at spørsmålet om rituell omskjæring må ses i lys av debatten om hva som skal prioriteres av helsetjenesten. Prinsipielt uttalte regjeringen at rituell omskjæring ikke inngår i det som helsetjenesten skal prioritere.

Socialstyrelsen evaluerte loven i 2005, og det fremkom her at rituell omskjæring i begrenset grad ble utført i den offentlige helsetjenesten. Særskilt tillatelse til å utføre rituell omskjæring var gitt til 5 personer i perioden fra 2001 til 2005, og Socialstyrelsen konkluderte med at virksomheten til de som hadde særskilt tillatelse fulgte gjeldende regelverk. Samtidig la Socialstyrelsen til grunn at det fortsatt fant sted rituell omskjæring utenfor helsetjenesten av personer som ikke hadde særskilt tillatelse.

Som en oppfølging av denne evalueringen ga den svenske regjeringen i 2006 Socialstyrelsen i oppdrag å undersøke hvorfor og i hvilken utstrekning gutter omskjæres utenfor helsetjenesten. Socialstyrelsen fikk også i oppdrag å foreslå hvordan man best kunne hindre at gutter ble utsatt for skade i forbindelse med rituell omskjæring. I en rapport som i april 2007 ble overlevert til den svenske regjeringen konkluderes det med at ut fra hensynet til guttenes beste, bør gjeldende lovgivning suppleres med en lovbestemt rett til å få utført rituell omskjæring innenfor den offentlige helsetjenesten. Rapporten er foreløpig ikke fulgt opp.

I Norge omfattes rituell omskjæring ikke av de lovfestede rettigheter den enkelte har til helsehjelp, og helsetjenesten plikter derfor ikke å tilby eller utføre slikt inngrep.