Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:881 (2008-2009)
Innlevert: 16.03.2009
Sendt: 17.03.2009
Besvart: 23.03.2009 av justisminister Trond Giske

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Kan justisministeren garantere for at beredskapen i politiet blir forsvarlig ivaretatt med de dataproblemene som har oppstått, og vil statsråden ta initiativ til så snart som mulig og på egnet måte å informere Stortinget om konsekvensene av dataproblemene i politiet og hva som blir gjort for å unngå at slike problemer igjen oppstår?

Begrunnelse

Politiet har den siste tiden vært rammet av alvorlig datatrøbbel som bl.a. har satt operasjonssentralene delvis ut av spill og en rekke andre arbeidsoppgaver i politiet som krever tilgang til data, er blitt umuliggjort og forsinket. Dette skaper usikkerhet om politiets evne til å agere optimalt i en krisesituasjon.
Høyre er opptatt av at folk skal kunne føle seg trygg på at politiet er i stand til å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Det er derfor vesentlig at Stortinget blir informert om konsekvensene av dataproblemene i politiet og hva regjeringen vil foreta seg for å forhindre at dette kan skje igjen.
Høyre ser med stor uro på at de alvorlige dataproblemene i politiet ennå ikke ser ut til å være løst og at Politidirektoratet før helgen heller ikke kan si noe om når situasjonen igjen er under kontroll og politiet vil kunne fungere normalt. Det er nødvendig å få avklart om Regjeringen kan garantere at beredskapen i politiet blir ivaretatt på en forsvarlig måte i en situasjon der etaten rammes av datatrøbbel.
Dersom det er riktig at vitale deler av politiets IKT-systemer er så gamle at driftssikkerheten ikke lenger kan garanteres, er dette meget alvorlig og uakseptabelt. Det betyr i realiteten at vi ikke har noen sikkerhet for at ikke politiet på nytt kan bli satt ut av spill med de konsekvenser dette kan få for beredskap og ivaretakelse av politiets øvrige arbeid og oppgaver. Det er her grunn til å minne om at Høyre gjentatte ganger har etterlyst en konkret plan for fornyelse av politiets datasystemer, men uten at Stortinget så langt har sett noe til en slik plan.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Spørsmålet er forelagt Politidirektoratet som har gitt følgende tilbakemelding:

”Politiets datanettverk ble rammet av virus onsdag 11. mars 2009. Viruset rammet PC-er i politinettet, mens bakenforliggende informasjonssystemer ikke ble berørt. Det ble umiddelbart iverksatt tiltak for å hindre videre virusspredning, og for å gjenopprette normal driftssituasjon.

Flere operasjonssentraler ble rammet av viruset som resulterte i redusert tilgang til politiets informasjonssystemer.

Politidirektoratets vurdering er at beredskapen i politiet ble ivaretatt til tross for dataproblemene som oppstod, og at liv og helse aldri var i fare. Politiets ordinære tjenesteproduksjon har blitt påvirket og publikum har opplevd dette for eksempel gjennom lengre ventetid ved noen passkontorer, og også at enkelte passkontorer har vært stengt i perioder.

Politidirektoratet vil gjennomføre en evaluering av hendelsen, med særlig fokus på konsekvenser i forhold til sårbarhet og med forslag til tiltak på kort og lang sikt.”

Politidirektoratet opplyser i tillegg at angrepet berørte et begrenset antall PC-er i tillegg til noen operasjonssentraler.

Nødvendig oppgradering av politiets IT-infrastruktur prioriteres med sikte på en sikker og effektiv drift av etatens kritiske systemer og infrastruktur. Det ble i 2008 iverksatt flere tiltak for å redusere sårbarheten og direktoratet legger opp til en omfattende modernisering i perioden 2009 - 2011. Det er etablert ett nytt permanent driftssted (Driftssted-2) og direktoratet planlegger ytterligere tiltak som på sikt vil sikre reservedrift for politiets mest kritiske informasjonssystemer.

Investeringer i IT-infrastrukturen er også nødvendige grunninvesteringer for å kunne realisere politiets mål om mer effektive informasjonssystemer i løpet av de kommende år. Investeringsbehovet vil bli vurdert i forbindelse med de årlige budsjettforslagene.