Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:882 (2008-2009)
Innlevert: 16.03.2009
Sendt: 17.03.2009
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 25.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Synes statsråden at retningslinjene fra Helsedirektoratet fra 2007 når det gjelder pasienter med særlig bistandsbehov og som legges inn på sykehus er gode nok, og hvis ikke, hva vil statsråden gjøre dersom han mener at retningslinjene slik de er utformet i dag ikke gode nok?

Begrunnelse

I Romerikes Blad mandag den 16. mars 2009, etterlyser en mor med en multihandikappet sønn samarbeidet mellom sykehus og kommunehelsetjeneste ved sykehusinnleggelser. Sønnen hennes bor i en kommunal omsorgsbolig med 24 timers tilsyn i døgnet. Problemet starter når hennes sønn på 34 år av og til må på sykehus. Da overlater kommunen ansvaret til sykehuset fordi reglene tillater at den kommunale tjenesten (les hjelperen) ikke følger med når sønnen er innlagt. Sønnen er tildelt 15,5 timer hjelp fra kommunehelsetjenesten pr døgn i omsorgsbolig. Direktør for Helsefag ved Ahus slår fast at det er sykehusets ansvar å vurdere når det er nødvendig å kalle inn hjelp fra kommunehelsetjenesten. Direktøren uttaler videre at kommune og sykehus har likelydende ansvar for å ta initiativ til at individuelle planer lages for pasientene. I disse planene skal koordineringsansvaret for tjenestene klarlegges. I følge moren til den multihandikappede mannen er det her noen av utfordringene ligger. Når flere instanser etter loven har likelydende ansvar blir det uklart hvem som tar initiativ til å lage individuelle planer, og sønnen hennes "faller mellom to stoler", med fare for at helt nødvendig omsorg ikke ytes under sykehusinnleggelse. I dette tilfellet har moren funnet sin sønn i sykehussengen med pustestopp, mens han var uten tilsyn. Det hevdes fra pårørende at uklart ansvarsforhold mellom sykehus og kommune kan ha resultert i omsorgssvikt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helsedirektoratet sendte i juli 2007 et brev til landets kommuner, fylkesmenn, regionale helseforetak og helseforetakene som svar på en rekke henvendelser med spørsmål om hvem som var ansvarlig for utgifter til kommunalt ansatte som bistår i forbindelse med sykehusopphold. Jeg forstår det slik at det er dette brevet det refereres til i ovennevnte spørsmål. Det er i hovedsak finansieringsansvar som behandles i Helsedirektoratets brev. Brevet omtaler ikke alle spørsmål forbundet med pasienter med særlige bistandsbehov som legges inn i sykehus.

Det er i begrunnelsen for spørsmålet vist til uttalelse fra direktør for Helsefag ved Ahus, som anfører at det er sykehusets ansvar å vurdere når det er nødvendig å kalle inn hjelp fra kommunehelsetjenesten. Dette er i samsvar med Helsedirektoratets brev.

Når det gjelder spørsmål om individuell plan, er dette ikke behandlet særskilt i Helsedirektoratets brev. Det er kun vist til at en individuell plan vil kunne være egnet for avklaringer av spørsmål om samarbeid med og eventuelt behov for bistand fra kommunehelsetjenesten under sykehusopphold.

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. Formålet med utarbeidelsen av individuell plan er:

- bidra til at pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud

- å kartlegge pasientens mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder

- å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innenfor et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

Både kommunen og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å sørge for at det utarbeides individuell plan. Det er i en egen veileder til forskriften anbefalt at hovedansvaret i de fleste tilfeller bør ligge i kommunen.

Sykehuset har ansvar for omsorg for en pasient i forbindelse med sykehusopphold.

Sykehuset har ansvar for å yte nødvendige tjenester til alle pasienter som er innlagt i sykehuset, uavhengig av om pasienten har fått utarbeidet individuell plan eller ikke. At både sykehus og kommune har plikt til å ta initiativ til utarbeiding av individuell plan for pasienter som har rett til å få utarbeidet slik plan, endrer ikke sykehusets ansvar for innlagte pasienter.

Dersom et sykehus kan bebreides for manglende tilsyn av en innlagt pasient, er dette et spørsmål for helsetilsynet.