Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:884 (2008-2009)
Innlevert: 17.03.2009
Sendt: 18.03.2009
Besvart: 26.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Det er bred politisk enighet om at kollektivtransport er helt nødvendig for å løse transportutfordringene i de tettest bebygde områdene. I valgkampen i 2003 markerte Kristin Halvorsen sin støtte til rask gjenåpning av Kolsåsbanen med en tur på dresin. Etter 6 år er det fortsatt uklart om og eventuelt når Kolsåsbanen blir forlenget til Kolsås. Nasjonal Transportplan innebærer ingen avklaring.
Når vil finansministeren bidra til at hennes 6 år gamle løfte blir innfridd?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er riktig at gjenåpning av Kolsåsbanen var et viktig tema i lokalvalget 2003, etter at det daværende byrådet i Oslo hadde lagt denne ned. I november 2004 ble dette vedtaket omgjort etter politisk press.

Oppgradering av Kolsåsbanen til moderne T-banestandard er omtalt overfor Stortinget både i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 (NTP) og i St.meld. nr. 17 (2008-2009) Om Oslopakke 3 trinn 2.

Det framgår at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har vedtatt at banen skal oppgraderes til moderne T-banestandard. Oppgraderingen vil gi kortere reisetider, bedre punktlighet og økt kapasitet. Første etappe fra Sørbyhaugen til Åsjordet ble åpnet for trafikk i august 2008. Det foregår arbeid på strekningen Åsjordet - Jar, og denne strekningen forventes åpnet for trafikk høsten 2010.

Det foreligger vedtatt reguleringsplan for strekningen Jar – Bekkestua, og det arbeides med kvalitetssikring av kostnader for strekningen. I tillegg arbeides det med reguleringsplan for strekningen Bekkestua – Kolsås. Akershus fylkeskommune er tiltakshaver og har det overordnede økonomiske ansvaret for utbygging av banen i Bærum. Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) vil ivareta byggherreansvaret på vegne av fylkeskommunen.

I det lokale forslaget til Oslopakke 3 fra høsten 2007 ble det lagt til grunn et grovt behovsanslag for hele prosjektet på Kolsåsbanen på 600 mill. kroner, omregnet til 2009-kroner. Kostnadsanslag for prosjektet ligger nå langt høyere. I 2009 er prosjektet tildelt 200 mill. kroner i Oslo og 290 mill. kroner i Akershus. Foreløpig kostnadsanslag for opprusting av Kolsåsbanen i Akershus er våren 2009 anslått til 2,1-2,5 mrd. kroner, hvorav om lag 1 mrd. kroner gjelder strekningen fra Akershus grense til Bekkestua. En fullføring av prosjektet i Bærum vil derfor få konsekvenser for gjennomføringen av andre prosjekter i Oslopakke 3.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har et selvstendig finansieringsansvar for investeringer i kollektivtransporten. Statlige tilskudd til investeringer på det framtidige fylkesvegnettet og til infrastrukturtiltak for kollektivtransport vil fra 2010 bli finansiert gjennom rammetilskuddet over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet.

Regjeringen har lagt til rette for prioritering av investeringer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus på flere måter:

- På bakgrunn av lokalt initiativ har vi fremmet forslag for Stortinget om ny bompengeordning for Oslopakke 3. Dette sikrer økte inntekter til samferdsel i Oslo og Akershus i 2009 og årene framover.

- I tråd med klimaforliket, har vi i 2009 doblet belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene til 323,4 mill. kroner. I NTP 2010-2019 foreslår vi at denne dobles videre fra 2009-nivået i løpet av planens første fire år.

- I NTP 2010-2019 foreslår Regjeringen en rentekompensasjonsordning for transporttiltak i fylkene. Denne vil Oslo kommune og Akershus fylkeskommune kunne ta i bruk.

Oslopakke 3 er en finansieringsplan for forsert utbygging av hovedvegnettet og det lokale kollektivnettet i Oslo-området. Regjeringen legger til grunn at gjennomføringen av Oslopakke 3 og utvelgelse av prosjekt/tiltak skal skje ved en målrettet styring av pakken. Det åpnes også for at tiltak som ikke ligger inne i det lokale forslaget kan vurderes. I St.meld. nr. 17 (2008-2009) er det derfor ikke gitt en samlet vurdering av utbyggingsplanene for Oslopakke 3, men det er lagt til grunn et opplegg for porteføljestyring. Det er i arbeidet med en slik porteføljestyring at videre framdrift på Kolsåsbanen må vurderes.

I januar 2009 ble det etablert en styringsgruppe for Oslopakke 3 som består av Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen. Gruppen ledes av staten v/vegdirektøren. Styringstruppen skal bl.a. forberede omforente saksframlegg til besluttende organer om prioritering (inkludert rekkefølge for prosjekter) av midlene i Oslopakke 3. Det er bystyret, fylkestinget og Stortinget som må fatte de formelle vedtak om handlingsprogram og budsjetter.

Styringsgruppen for Oslopakke 3 skal i løpet av våren 2009 legge fram et samlet forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2010–2013. Dette handlingsprogrammet vil vise prioritering av prosjekter og tiltak for perioden finansiert med statlige midler, bompenger, kommunale og fylkeskommunale midler. Det framgår av St.meld. nr. 17 (2008-2009) at det legges opp til en vurdering av videreføring av Kolsåsbanen fra Jar til Bekkestua og videreføring til Kolsås i arbeidet med handlingsprogram for 2010–2013.