Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:887 (2008-2009)
Innlevert: 17.03.2009
Sendt: 18.03.2009
Besvart: 26.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Enova kjører for tiden en stor annonsekampanje i aviser og fjernsyn med informasjon om at de har fått penger til energisparende tiltak i kommunene.
Hvor mye koster denne kampanjen, og mener statsråden dette er riktig anvendelse av penger, f.eks. målt opp mot å sende en e-post til alle landets kommuner?

Begrunnelse

Vi har registrert helsides avisannonser i bl. a. Dagens Næringsliv, Aftenposten og en reklame på kommersielt TV, annonser med betydelige kostnader. Annonsene informerer om at Enova har fått mange millioner kroner til energisparetiltak i kommunene. Målgruppen må åpenbart være beslutningstakere i kommunene som kan nyttiggjøre seg denne informasjonen ved å søke om midlene.
Det er et stort behov for informasjon om tiltak og tilskudd for energiøkonomisering. Det gjelder også kommunene, men det synes som en svært kostbar omvei å fremme denne informasjonen gjennom en storstilt annonsekampanje. Kommunene er oversiktlige, og Enova kan lett finne adressen til alle.
Etter Venstres syn ville det være mer naturlig å bruke penger på en informasjonskampanje rettet mot alle som er langt mindre informert, og har lengre vei til målrettet informasjon enn ledelsen i kommunene, nemlig de vanlige borgere – som forbrukere, huseiere, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Enova har i flere år hatt en direkte dialog med kommunene. De har gitt tilskudd til utarbeiding av energiplaner for å få fram gode prosjekter. Dette er fulgt opp over tid med støtte til konkrete prosjekter for energieffektivisering og fornybare varme-løsninger. Dette grunnarbeidet mot kommunene kommer til nytte i forbindelse med tiltakspakken, der det er viktig å få fram nye prosjekter raskt.

Kort tid etter at tiltakspakken var vedtatt, sendte KRD ut et informasjonsskriv til alle landets kommuner. Arbeidet med energiomlegging er tett knyttet opp mot den generelle satsingen på bygg, og kommunene har derfor fått informasjon om mulighetene for tilskudd gjennom Enova i dette skrivet. Dette har vært viktig for å sikre en god koordinering i en situasjon der prosjektene må komme fort i gang.

Det er tett samarbeid mellom Husbanken og Enova i den videre oppfølgingen.

I 2009 gjennomfører Enova en generell informasjonskampanje rettet mot en bred målgruppe. Det er budsjettert med 20 millioner kroner til kampanjen som går under navnet "Snu strømmen". Enova har under sitt mandat (og avtale med OED) fullmakt til å fatte beslutning om en slik annonsekampanje. Jeg mener at en annonsekampanje med dette tilsnitt også bidrar til en generell økt bevissthet om behovet for energieffektivisering.