Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:889 (2008-2009)
Innlevert: 17.03.2009
Sendt: 18.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Vil helse- og omsorgsministeren følge personvernkommisjonens innstilling om ikke å opprette flere helseregistre inntil alle dagens (helse-)registre er gjennomgått?

Begrunnelse

Det er mange uklarheter knyttet til helseregistre og innsamling og registrering av pasientopplysninger. Når ikke engang Helsedirektoratet kan gi riktig informasjon til helseforetakene, jfr. Aftenposten i dag 17. mars 2009,om hvilke opplysninger som skal kunne registreres, så viser dette at det er for mye rot og uklarheter i praksis. Uklarheter knyttet til hvilke sensitive data som kan registreres, kan føre til alvorlig svekkelse av personvernet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg vil først vise til personvernkommisjonens utredning, NOU 2009:1, og si meg enig med kommisjonen i at vi står overfor personvernmessige utfordringer i helsesektoren. Disse utfordringene er bakgrunnen for at det over flere år har vært gjennomført systematisk arbeid for å styrke personvernet i sektoren, både organisatorisk, juridisk og teknologisk. Teknologien gir i dag nye muligheter for personvern gjennom blant annet kryptering av data og logging av innsyn. Det er utviklet et strengt regelverk på dette området, og det gjennomføres stadig nye innskjerpinger.

I april 2008 ble det vedtatt en endring i helsepersonelloven og helseregisterloven som innebærer et tydelig forbud mot urettmessig å tilegne seg taushetsbelagte pasientopplysninger og andre helseopplysninger. Videre står personvern og informasjonssikkerhet sentralt i det pågående arbeidet med et lovforslag som bl.a. skal gi hjemmel for å fastsette forskrifter om informasjonssikkerhet i elektronisk pasientjournal.

I tillegg til dette har departementet i 2008 etablert et nasjonalt prosjekt som skal gjennomgå de sentrale helse- og kvalitetsregistrene for å bidra til bedre utnyttelse, bedre kvalitet og mer sikker håndtering av data til forskning og helseovervåkning. Prosjektet skal foreslå tiltak for å bedre utnyttelsen og tilgjengeligheten til registrene og styrke personvernet til de registrerte.

Jeg mener at arbeidet med personvern i helsesektoren må være en kontinuerlig prosess. Samtidig kan ikke et slikt kontinuerlig arbeid være til hinder for at det opprettes nye viktige helseregistre som vil ha stor betydning for kvaliteten på pasientbehandlingen og for pasientvernet. Det er også grunn til å understreke at personvernutfordringene i helsesektoren ikke først og fremst er knyttet til håndteringen av helseregistrene. I mange tilfeller kan etablering av helseregistre representere en betydelig personverngevinst fordi alternativet til et register er å hente data fra journalsystemet i helsetjenesten eller direkte fra pasientene.