Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:892 (2008-2009)
Innlevert: 17.03.2009
Sendt: 18.03.2009
Besvart: 26.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Enova gjennomfører i disse dager en storstilt TV-kampanje for å påvirke landets kommuner til økt energieffektivisering.
Hva er samlede kostnader for denne reklamen og hva ville kostnadene vært dersom Enova hadde skrevet et brev til alle landets rådmenn i stedet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Enova har i flere år hatt en direkte dialog med kommunene. De har gitt tilskudd til utarbeiding av energiplaner for å få fram gode prosjekter. Dette er fulgt opp over tid med støtte til konkrete prosjekter for energieffektivisering og fornybare varme-løsninger. Dette grunnarbeidet mot kommene kommer godt til nytte i forbindelse med tiltakspakken, der det er viktig å få fram nye prosjekter raskt. Enova kommuniserer med kommunene gjennom flere kanaler.

Kort tid etter at tiltakspakken var vedtatt, sendte KRD ut et informasjonsskriv til alle landets kommuner. Arbeidet med energiomlegging er tett knyttet opp mot den generelle satsingen på bygg, og kommunene har derfor også fått informasjon om mulighetene for tilskudd gjennom Enova i dette skrivet. Dette har vært viktig for å sikre en god koordinering i en situasjon der prosjektene må komme fort i gang.

Det er tett samarbeid mellom Husbanken og Enova i den videre oppfølgingen.

I 2009 gjennomfører Enova en generell informasjonskampanje rettet mot en bred målgruppe. Det er budsjettert med 20 millioner kroner til kampanjen som går under navnet "Snu strømmen". Enova har under sitt mandat (og avtale med OED) fullmakt til å fatte beslutning om en slik annonsekampanje. Jeg mener at en annonsekampanje med dette tilsnitt også bidrar til en generell økt bevissthet om behovet for energieffektivisering.