Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:893 (2008-2009)
Innlevert: 17.03.2009
Sendt: 18.03.2009
Besvart: 24.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Hunstad skole for hørselshemmede i Bergen er i en svært alvorlig situasjon. Ca 30 % av personalet har mottatt oppsigelsesvarsel på grunn av reduserte tildelinger fra staten. Skolen har både deltids- og heltidselever. Det er sagt at tildelingen ev. kan økes ettersom antallet elever øker. Men i mellomtiden kan verdifull kompetanse bli borte.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Hunstad skole ikke mister nødvendig og viktig kompetanse?

Begrunnelse

Hunstad skole gir hel- og deltids grunnskoletilbud 1-10 klasse. Skolen bidrar også til å gi spesialpedagogisk hjelp til hørselshemmede barn i førskolealder. Skolen tar vanligvis inn elever fra Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
Det totale antallet elever har vært nokså stabilt de siste årene på ca 140. Foruten heltidselevene, som er den minste gruppen i dag, får deltidselevene tilbud opptil 12 uker i året. I tillegg har de kurselever som kommer inn i klassene to ganger hvert år. Skolen bidrar også til å gi spesialpedagogisk hjelp til hørselshemmede barn i førskolealder.
Det er svært viktig for pedagogene som underviser deltidselevene i hjemmeskolen å ha mulighet til å bygge opp og vedlikeholde sin fagkompetanse ved besøk på Hunstad skole. Her er det høy kompetanse på det hørselsfaglige området og et levende og dynamisk tegnspråkmiljø. Det tar tid å bygge opp denne kompetansen.
Foreldre er nå svært bekymret for budsjettreduksjonene ved Hunstad, og at tilbudet reduseres. Noen sier det er en ren rasering av et godt undervisningstilbud.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Hunstad skole er underlagt Statped Vest, som er ett av 13 statlige spesialpedagogiske kompetansesentre i Statped. Statped Vest mottar en samlet bevilgning som skal dekke all drift underlagt senteret. Det er direktøren ved Statped Vest som har ansvar for å prioritere innenfor rammene til den totale virksomheten, og fordele de økonomiske midlene mellom ulike avdelinger, skolene inkludert.

De siste to tiårene har tallet på heltidselever ved alle kompetansesentrene som arbeider med hørselshemmede gått ned, mens antall deltidselever har økt. Denne utviklingen har bakgrunn i foreldrenes valgmulighet mht. skoletilbud, jf. St.meld. nr 14 (2003–2004) og Innst. S. nr. 161 (2003–2004). Foreldre med hørselshemmede barn velger i dag i stor grad lokale opplæringstilbud for sine barn, fremfor heltidsopplæring ved ett av de statlige kompetansesentrene. Dette har gjort det nødvendig for kompetansesentrene i Statped å dreie tilbudet til barn og unge med hørselsvansker fra hovedvekt på heltidsopplæring ved kompetansesentrene, til at en større del av ressursene går til utadrettet virksomhet, deriblant råd og veiledning til kommuner og skoler, samt til arbeid overfor barn og unge med cochlea implantat. Kompetansesentrene gjør videre en betydelig innsats knyttet til opplæring av foreldre i tegnspråk.

Tilsvarende som ved andre sentre, har også Hunstad skole nå færre helårselever enn tidligere, samtidig som antall deltidselever har gått noe opp. Bevilgningen knyttet til drift av Hunstad skole ble høsten 2008 noe redusert i forhold til tidligere år. Dette hadde bakgrunn i elevtallsutviklingen, og at et elevinternat ble lagt ned pga. lav etterspørsel etter dette tilbudet. Statped Vest har i 2009 valgt å redusere antall stillinger ved Hunstad skole, basert på en helhetsvurdering av behov og tilbud til hørselshemmede elever i sitt område.

I tillegg til Hunstad skole, har Statped Vest sju andre avdelinger. Ved flere av disse er det medarbeidere med solid tegnspråkkompetanse og formelle og reelle kvalifikasjoner som gjør at disse, dersom tallet på elever ved Hunstad skole går opp, eller det av andre grunner skulle være behov for det, kan gå inn i undervisningsoppgaver ved Hunstad skole. Kunnskapsdepartementet mener at Statped Vest således har tilfredsstillende beredskap for å møte eventuelle økninger i elevtallet ved Hunstad skole.

Avslutningsvis viser jeg til Midtlyngutvalget som vil komme med en offentlig utredning innen 1. juli 2009. Utvalget ser blant annet på dimensjonering og oppgaver i Statped.