Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:895 (2008-2009)
Innlevert: 18.03.2009
Sendt: 18.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden ta noe initiativ for å bidra til å løse utfordringen for funksjonshemmede elever over syvende klassetrinn på en slik måte at de kan få et fortsatt verdig tilbud etter skoletid?

Begrunnelse

Flere kommuner ønsker å innføre en ordning som utvider SFO-tilbudet til funksjonshemmede elver ut over syvende klassetrinn. Bakgrunnen er det behov kommunene ser for å gi et tilbud til disse elevene som ikke på annen måte klarer seg selv.
Utfordringen for kommunene er naturligvis de kostnadene en slik nyordning medfører.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: I en flertallsmerknad i Innst. S. nr. 150 (2006-2007), jf. St. meld. nr. 25 (2005- 2006) Mestring, muligheter og mening blir regjeringen bedt om å komme tilbake til Stortinget med forslag til løsninger for hvordan et tilfredsstillende skolefritidstilbud for barn med funksjonshemminger kan sikres i hele utdanningsforløpet.

Regjeringen arbeider med å finne forslag til gode løsninger for et tilfredsstillende fritidstilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Kunnskapsdepartementet har, gjennom et kartleggingsarbeid foretatt av Rambøll Management, bl.a. funnet at unge med nedsatt funksjonsevne kan ha utfordringer når det gjelder å delta på aktiviteter, skaffe seg venner og ha vennskapsforhold. Praktisk bistand kan imidlertid løse noen av utfordringene knyttet til dette. Behovet for å legge til rette for et fritidstilbud rett før og/ eller etter skoletid vil gjelde et begrenset antall elever, men behovene og ønskene er ulike avhengig av interesser, funksjonsnivå og bistandsbehov.

Det finnes i dag en rekke fritidstilbud rett etter skoletid for målgruppene. Kunnskapsdepartementet samler nå mer kunnskap om tilbudene og hvordan de tilrettelegges og finansieres.

I dag er det slik at kommunene skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn, jf. opplæringsloven § 13-7. Utenfor opplæringssektoren eksisterer det en rekke juridiske og økonomiske ordninger som kan bidra til et godt fritidstilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. I lov om folketrygd, kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven er flere tiltak regulert som hver på sin måte kan hjelpe barn og unge med nedsatt funksjonsevne til å få et godt fritidstilbud. Bedre samordning av kommunens tjenester og bedre tverretatlig samarbeid, kan derfor bli sentralt i oppfølgingen.

Mulige tiltak vil kunne være å styrke SFO, ordningen med støttekontakt, bruk av individuell plan, stimulere til økt samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor, bedre informasjon om ulike fritidstilbud, samt oppfordre de kommunale rådene for personer med nedsatt funksjonsevne til å fokusere på barn og unge o.a.

Jeg vil imidlertid peke på at for mange unge i målgruppen er det å komme til og fra aktiviteter uten hjelp fra familie et hinder. Et SFO-tilbud tilknyttet ungdoms- eller den videregående skolen vil trolig bare tilfredsstille behovet for et lite mindretall. Et fritidstilbud for unge mellom 12 og 18 år tilrettelegges bedre i fritidsmiljøer enn i skolen.

For å møte de ulike behovene i brukergruppen, må det sannsynligvis iverksettes flere ulike tiltak. Jeg vil i samarbeid med andre berørte departementer vurdere dette. Det tas sikte på å komme tilbake til saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2010. Kostnadene ved eventuelle nye tiltak må vurderes i forbindelse med de årlige budsjettene.