Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:897 (2008-2009)
Innlevert: 18.03.2009
Sendt: 19.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av justisminister Trond Giske

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hvordan vil statsråden forklare at Oslo Handelsstands Forening kan dokumentere 803 anmeldt forhold ved 163 av totalt 4800 utsalgssteder i Oslo i 2008 når tallene fra Oslo politidistrikt viser totalt 923 anmeldelser?

Begrunnelse

Regjeringen baserer sin kriminalitetsbekjempelse blant annet på de tall Oslo politidistrikt rapporterer inn i den offisielle kriminalstatistikken. I 2008 viser krimstatistikken totalt 923 anmeldelser for tyveri fra butikk i Oslo.
Gjennom et samarbeid med 163 utsalgssteder i Oslo har Oslo Handelsstands Forening fått dokumentert 803 anmeldte forhold. Tallene fra 163 utsalgssteder representerer 87 prosent av totalt 923 anmeldelser. Utvalgsundersøkelsen kan tyde på en kraftig underrapportering tatt i betraktning at det er totalt 4800 utsalgssteder i Oslo.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Innledningsvis vil jeg påpeke at en del av den kriminalitet som begås verken blir oppdaget eller kommer andre til kunnskap enn de som er direkte berørt. Det finnes derfor ingen kilde som inneholder informasjon om all kriminalitet som blir begått i samfunnet. Tolkning av kriminalitet, og kriminalitetsutviklingen, har alltid utgangspunkt i kilder som bare inneholder en større eller mindre del av den faktiske kriminaliteten.

Med bakgrunn i det som er sagt innledningsvis er det således ikke mulig å gi noe eksakt svar på hvordan kriminaliteten faktisk utvikler seg. Det er heller ikke selvsagt at ulike datakilder viser samme resultat, og det er derfor viktig at man kjenner til definisjoner og feilkilder til de ulike datakildene for å kunne gjøre en god vurdering av kriminalitetsutviklingen.

Gjennomgangen over viser videre viktigheten av å supplere datakilder med analyser av data fra andre datakilder.

Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet, som svarer:

”Oslo politidistrikt lager hvert år et sammendrag av statistikk basert på strasaktall. Dette legges ut på nett til bruk for bl.a. presse, studenter osv. Det er ikke en komplett oversikt over de ulike typer kriminalitet, men utdrag basert på erfaringer om hva det er flest forespørsler om. Årets sammendrag i statistikken ”tyveri fra butikk” omfatter i hovedsak ikke naskeri fra butikk. Anmeldelsene for naskeri økte fra 2007 til 2008 med 22,8 %, slik at det i 2008 ble anmeldt totalt 3795 naskerier. De aller fleste av disse anmeldelsene vil være fra butikk, herunder medlemmer av Oslo Handelstands Forening.

Simple og grove tyverier omhandles i sammendraget, og det er i denne forbindelse at det fremkommer et antall for ”tyveri fra butikk” som det refereres til i forespørselen. Dette antallet er nok en stor del naskerier som i forbindelse med siktelse/tiltale har blitt omsubsumert fra naskeri til simpelt tyveri.

For at denne situasjonen ikke skal oppstå på ny, vil neste års sammendrag av statistikk også omhandle naskerier. Det er m.a.o. ikke underrapportering men mer et spørsmål om subsumsjon fra politiet.”

Med subsumsjon menes å henføre et straffbart forhold til en aktuell straffebestemmelse.