Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:898 (2008-2009)
Innlevert: 18.03.2009
Sendt: 19.03.2009
Besvart: 26.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): En rekke bedrifter og andre kunder har stor nytte av at det er tollkontor i Eigersund. Nå vurderes kontoret nedlagt.
Hvordan vil statsråden bidra til at tilbudet til tollkundene i Eigersund opprettholdes og ikke erstattes av en dårligere løsning?

Begrunnelse

Tollregion Vest-Norge vurderer for tiden hvorvidt tollkontoret i Eigersund skal nedlegges. Denne problemstillingen er aktualisert etter at ferjetrafikken mellom Eigersund og Danmark opphørte.
Det er imidlertid fortsatt en rekke bedrifter i Eigersund som har stor nytte av at det er tollkontor i kommunen. Eigersund har en av landets største fiskerihavner med betydelig salg av produkter til utlandet.
Dersom tollkontoret legges ned og lokale bedrifter må forholde seg til tollkontor i Stavanger, vil dette kunne innebære økte kostnader og betydelig merarbeid.
Regjeringen har lagt stor vekt på å stimulere næringslivet og bidra med tiltak som skal lette situasjonen i de vanskelige økonomiske tider vi er inne i. Det harmonerer dårlig med dette dersom statsetater sentraliserer og omorganiserer seg på en måte som gir økt belastning for næringslivet.
I denne situasjonen er det viktig at Regjeringen gir styringssignaler til sine underliggende etater som gjør at disse understøtter og ikke undergraver den uttrykte viljen til å legge forholdene til rette for at næringslivet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ved omorganiseringen av toll- og avgiftsetatens lokalforvaltning i 2004 ble tollstedet i Eigersund omgjort til en ekspedisjons- og kontrollenhet. Enheten skulle drive med kontrolloppgaver og ellers betjene publikum og næringsliv i åpningstiden mandag, onsdag og fredag, når det ikke var fergeankomster eller fergeavganger. Fergetrafikk og ekspedisjon i den forbindelse ble vurdert som den viktigste årsaken til at etaten opprettholdt driften i Eigersund.

Fergetrafikken mellom Eigersund og Danmark er som du nevner, nå opphørt. Det er på den bakgrunn at regiondirektøren i Tollregion Vest-Norge nå vurderer hva som skal skje videre med etatens drift i Eigersund. Når forutsetningene endres, er det ledelsens ansvar å vurdere konsekvensene.

I denne vurderingen inngår rimeligvis om man kan ha et samarbeid eller bør sammenslåes med tilstøtende tollkontor i området.

Regiondirektøren har hatt møte med ordføreren i Eigersund for å høre både kommunens og næringslivets interesser i saken.

Jeg har fått opplyst at stedlig næringsliv i all hovedsak tollekspederer varer elektronisk i TVINN – etatens deklarasjonssystem for næringslivet - 24 timer i døgnet mot Stavanger tollsted, og er således nokså uberørt av lokalisering og åpningstider. Det er først og fremst privatpersoner som besøker kontoret for å få ekspedert sine innførselspapirer og betalt avgifter knyttet til privatimport av biler.

Jeg har tillit til at toll- og avgiftsetaten kommer fram til en løsning som er tjenelig både for brukerne og etaten selv.