Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:901 (2008-2009)
Innlevert: 18.03.2009
Sendt: 19.03.2009
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 30.03.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I dag driver Bodø Lufthavn på dispensasjon i forhold til avstand mellom oppstillingsplass og rullebane. Det er nå utarbeidet et nytt forslag til ny rullebane som er presentert Avinor og Forsvaret, som gir en tilnærmet ideell løsning på de krav militær og sivil lufttrafikk stiller. En ny rullebane løser tilnærmet Forsvarets støyproblemer og vil øke kapasiteten og regulariteten.
Hva vil statsråden foreta seg for å sørge for at arbeidet med utvikling/flytting til ny rullebane i Bodø kan starte opp tidligst mulig?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvaret er flyplassoperatør på Bodø lufthavn, og således ansvarlig for at virksomheten ved denne flyplassen foregår i samsvar med gjeldende regelverk. Forsvarsdepartementet er kjent med de utfordringer som knytter seg til driften av Bodø lufthavn i forhold til kravene i gjeldende regelverk hva gjelder minimumsavstand mellom oppstillingsplass og rullebane. I tillegg til den sivile lufttrafikken ved Bodø lufthavn, gjennomfører Forsvaret i dag betydelig luftmilitær aktivitet fra flyplassen. I videreutviklingen av Bodø lufthavn må derfor hensynet til både de sivile og de militære behov legges til grunn.

I St.prp. nr. 48 (2007-2008) la regjeringen opp til å vurdere fremtidig lokalisering av kampfly, luftvern og basesett i lys av prosessen knyttet til fremskaffelse av nye kampfly. Ved behandlingen av Innst. S. nr. 318 (2007-2008) sluttet Stortinget seg til denne fremgangsmåten. I St.prp. nr. 36 (2008-2009) har regjeringen fremmet forslag om at Forsvarsdepartementet skal innlede en forhandlingsprosess for anskaffelse av nye kampfly av typen F-35 Joint Strike Fighter. Forsvarsdepartementet arbeider nå med å vurdere fremtidig lokalisering av de nye kampflyene og legger opp til å vurdere nødvendig utvikling av Bodø lufthavn som en del av dette arbeidet.

Regjeringen tar sikte på å legge frem saken for Stortinget på egnet måte, senest våren 2010.