Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:903 (2008-2009)
Innlevert: 18.03.2009
Sendt: 19.03.2009
Besvart: 15.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Har Bergen kommune gjennom møter i Kontaktgruppen for Bergensprogrammet, hvor Statens vegvesen v/Vegdirektoratet også sitter og i møte i Samferdselsdepartementet, fått et klart signal/råd om at en ny bompengesøknad fra Bergen kommune ikke hadde noen hensikt før rammene i NTP (2010-2019)var kjent?

Begrunnelse

Spørsmålet stilles fordi Bergen kommune, både gjennom møter i kontaktgruppen, men også i møte med Statsråden på hennes kontor har fått slik informasjon, med mindre man ville søke med utgangspunkt i etatsforslaget fra januar 2008.
Det siste var man omforent om at ikke var et riktig nivå å ta utgangspunkt i.
Statsråden fikk dette spørsmålet også i spontan spørretimen forleden, men svarte ikke på spørsmålet. Det blir for lettvint å svare at "det er Bergen kommune som bestemmer hva som skal være innholdet i søknaden", og videre at "Bergen og byrådet må ta sitt ansvar", når en burde vite at slike saksprosesser utvikles i formalisert og nær dialog/sammarbeid med statlige myndigheter. Da det blir hevdet at dette kan bety utsettelse for videreføringen av Bergensprogrammet, ber jeg om et presist svar på spørsmålet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune går inn for at andre byggetrinn av rv 557 Ringveg vest og Bybanen ferdigstilles snarest mulig. Det er imidlertid ikke rom for å finansiere andre byggetrinn av de to prosjektene innenfor dagens innkrevingsordning. Det må også tas hensyn til den kommende forvaltningsreformen, der fylkeskommunene fra 01.01. 2010 skal overta det vesentligste av øvrig riksvegnett.

Fra 2010 skal de to prosjektene finansieres over fylkesvegbudsjettet. Statens bevilgninger til fylkeskommunene ved overtakelse av øvrig riksvegnett skal skje gjennom rammetilskuddsordningen. Dette skal presenteres i kommuneproposisjonen for 2010, som legges fram av Regjeringen våren 2009.

Bergen kommune har full frihet til å sende sin bompengesøknad når de ønsket, selv om representanter for Vegdirektoratet har anbefalt Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune å vente med sluttbehandlingen av utvidet bompengeordning for Bergensprogrammet til etter at de økonomiske rammene til Hordaland fylkeskommune for utvikling av det nye fylkesvegnettet er framlagt. Grunnen til dette er at en først da kan utarbeide en realistisk finansieringsplan fordelt på bompenger og offentlige bidrag.

Jeg mener det ville vært unaturlig om regjeringen i Nasjonal transportplan skulle gått inn på hvordan Hordaland fylkeskommune skal disponere midlene som settes av til det nye fylkesvegnettet i Hordaland. Bevilgninger til fylkesveger er en rammebevilgning som Hordaland fylkeskommune står fritt til å bestemme disponeringen av.

Med vedtak i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune våren 2009 bør det med ordinær prosess være mulig å fremme saken for Stortinget høsten 2009, med anleggsstart i 2010.