Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:908 (2008-2009)
Innlevert: 19.03.2009
Sendt: 19.03.2009
Besvart: 26.03.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Vil Regjeringen ta initiativ til at det blir etablert et FN-panel for artsmangfold etter modell fra FNs klimapanel med sekretariat i Trondheim, slik bl.a. Norges Naturvernforbund har foreslått?

Begrunnelse

1000 vis av arter forsvinner for alltid hvert år. Livets bibliotek er på mange måter i brann. Vi har sett at FNs klimapanel har hatt stor betydning for å skape større oppmerksomhet og bevissthet rundt virkningene av klimaendringer. Et tilsvarende panel for biomangfold kan også styrke målsetningene fra Johannesburg-møtet i 2002 om at tapet av biomangfold globalt skal ha stoppet opp innen 2010.
Norsk Institutt for naturforskning (NINA), Direktoratet for Naturforvaltning, Artsdatabanken og NTNU skaper sammen Norges sterkeste fagmiljø innen natur og miljø. Verdens største konferanse innen biomangfold arrangeres også jevnlig i Trondheim. Byen vil derfor være en naturlig plass for et sekretariat som kan være med og gi faglig støtte til et internasjonalt panel for artsmangfold.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Norge har ved en rekke anledninger argumentert for etablering av et kunnskapspanel for biomangfold etter modell av klimapanelet. Vi bidro bl.a. aktivt i arbeidet med FNs Tusenårsvurdering som ble lagt fram i 2005 (Millennium Ecosystem Assessment). Både FNs Tusenårsvurdering og behovet for kunnskap knyttet til arbeidet med det internasjonale 2010-målet for biologisk mangfold har bidratt til å berede grunnen for et systematisk arbeid for å etablere et kunnskapspanel for biologisk mangfold og økosystemtjenester.

Under FNs miljøprogram UNEP pågår det nå forhandlinger om etablering av en kunnskapsplattform for biologisk mangfold og økosystemtjenester. Det er avholdt et internasjonalt forhandlingsmøte, hvor det var bred enighet om behovet for å styrke forholdet mellom kunnskap og forvaltning av biologisk mangfold. Det er ennå ikke en internasjonal enighet om hvordan dette skal organiseres.

Fra norsk side legger vi vekt på at systemet må organiseres slik at vi får fram best mulig autoritativ kunnskap om biologisk mangfold og økosystemtjenester, og at denne kunnskapen skal benyttes av flest mulig. På det første forhandlingsmøtet var det allerede flere land og organisasjoner som uttrykte et ønske om å være vertskap for et sekretariat, og et av oppsummeringspunktene var at det må utvikles prosess og kriterier for etablering av sekretariatet.

Nest forhandlingsmøte avholdes i oktober 2009. Under FNs Generalforsamling høsten 2010 blir det avholdt en spesialsesjon om biologisk mangfold, det skal der rapporteres om framdrift for dette viktige arbeidet. Jeg er optimistisk, og håper at vi der kan vedta etablering av et kunnskapspanel for biologisk mangfold og økosystemtjenester. Dette vil være et svært viktig skritt i det internasjonale arbeidet for å sikre biologisk mangfold.

Når det gjelder Trondheimsmiljøet som sekretariat vil vi vurdere dette nærmere når vi har mer kunnskap om hva rollen som sekretariat vil innebære, og hvilke kriterier som skal legges til grunn, etter forhandlingsmøtet høsten 2009.

Trondheim er velkjent i det internasjonale biomangfoldmiljøet. Det er avholdet 5 internasjonale Trondheimskonferanser nettopp for å styrke kunnskapsgrunnlaget for sentrale temaer under FN Konvensjonen om biologisk mangfold, og den 6. skal avholdes i februar 2010.