Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:912 (2008-2009)
Innlevert: 19.03.2009
Sendt: 20.03.2009
Besvart: 31.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I St.meld.nr. 16 (2008-2009) understrekes utfordringen med at lufthavner utenfor Avinor kan drive kommersielt mens OSL skal dekke underskudd på andre ulønnsomme lufthavner. I meldingen varsles at den fremtidige regulering av lufthavner utenfor Avinor mht. konsesjonsbestemmelser og takster må ta hensyn til dette.
Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at hun med denne bakgrunn har til hensikt å gripe inn og endre takstnivåer og konsesjonsbestemmelser for Sandefjord Lufthavn?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som kjent er konsesjonen for Sandefjord lufthavn, Torp i ferd med å bli fornyet. Sandefjord Lufthavn AS sendte den siste delen av sin søknad om fornyet konsesjon til Luftfartstilsynet i oktober 2008. Deretter sendte tilsynet saken på høring i desember 2008, med frist til å komme med merknader innen 15. mars 2009.

Når Luftfartstilsynet er ferdig med å forberede saken, vil den bli sendt over til Samferdselsdepartementet for sluttbehandling og vedtagelse.

Støyregulering og takstpolitikk er forhold jeg vil være opptatt av ved min behandling av konsesjonen. Hva som er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig regulering av lufthavnene på Østlandet avhenger blant annet av kunnskap om hvordan de gjeldende rammevilkårene fungerer. Ut over dette vil det være prinsipielt galt av meg å uttale meg om hvordan departementet vil forholde seg til saken før vi har mottatt og behandlet den.