Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:913 (2008-2009)
Innlevert: 19.03.2009
Sendt: 20.03.2009
Besvart: 01.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Sykehuset Østfold utreder nå mulighetene for å legge ned i Askim og samle dialysetilbudet i Moss. Mange pasienter vil da få lang reisetid, noe som vil ha en stor negativ konsekvens for denne pasientgruppen. Dette strider også imot målsettingen om at pasienten skal behandles så nær eget bosted som mulig.
Vil statsråden sørge for at dialyseavdelingen i Askim opprettholdes som et tilbud til befolkningen i indre Østfold?

Begrunnelse

Et stadig økende antall personer med nyresvikt er avhengig av livsviktig dialyse for å overleve. Hjemmedialyse kan være en løsning for mange noe som gjør det mulig også å fungere i en arbeidssituasjon, men de fleste må reise til en klinikk 3 ganger hver uke for å få renset blodet. Dette tar 5 timer og er slitsomt for pasienten, og reisetiden er en ekstrabelastning.
Sykehuset Østfold startet dialyseavdelingen i Askim 4. januar i 2006. Virksomheten er en satellitt under dialyseavdelingen i Sykehuset Østfold Fredrikstad, hvor også den medisinskfaglige ledelse befinner seg. Til sammen finnes det i Norge 30 satellitter hvor det utføres dialyse. Satellittdialyse drives i det daglige av spesialtrente sykepleiere.
Hensikten med tjenesten er å forbedre tilbudet til dialysepasientene, samt å integrere fagpersonell på satellittene i hverdagen ved de større sykehusene. I 2007 ble det innført teledialyse mellom Sykehuset Østfold i Askim og Sykehuset Østfold i Fredrikstad.
I Østfold har ca. 70 personer behov for dialysebehandling, og behovet for denne typen behandling er økende. Dette er en av grunnene til at Sykehuset Østfold i forrige uke økte kapasiteten pasienter i Askim fra 9 til 14 pasienter. Dette bedret tilgjengeligheten for mange, men det dekker ikke dagens behov. Sykehuset Østfold skal spare penger, men mange er nå sterkt kritiske til at slike sparetiltak kan føre til nedleggelse av en avdeling som fungerer, og som kan gi et faglig godt behandlingstilbud nærmere pasientens bosted. Økningen i antallet som får behov for dialysebehandling vil vi sannsynligvis se i mange år fremover, ikke minst på grunn av at stadig flere får senkomplikasjoner som følge av diabetes.
Det er derfor stor uro rundt opplysningene som er fremkommet i media den siste tiden om at sykehuset Østfold nå utreder mulighetene for å legge ned avdelingen i Askim og samle dialysetilbudet i Moss. En nedleggelse og flytting av behandlingstilbudet vil, slik jeg ser det, være stikk i strid med de målsetningene statsråden har gitt uttrykk for. Jeg viser til uttalelsene statsråden har kommet med angående den varslede samhandlingsreformen hvor det stadig blir gjentatt at behandlinger som kan gjøres lokalt skal tilbys/utføres lokalt. Pasientenes behov og den ekstrabelastningen lang reisetid flere ganger hver uke vil medføre for pasientene må etter undertegnes mening veie tungt i denne saken.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg har forelagt saken for Helse Sør-Øst RHF som svarer at antallet personer med behov for dialysebehandling har økt betydelig i Østfold de siste 15 årene, på samme måte som i resten av Norge.

Med en forventet vekst på 10 prosent årlig, vil det bety et behov for om lag 19 000 behandlinger i 2020, mot 9 000 behandlinger i 2008. Ved inngangen til 2009 var det 56 pasienter i Østfold som ble behandlet med hemodialyse (rensing av blodet), mens det var 6-8 pasienter som ble behandlet med peritonealdialyse (bukhinnedialyse).

Ved dialyseseksjonen i Fredrikstad er det nå 42 pasienter til behandling med 10 dialyseplasser. Kapasiteten er utnyttet maksimalt, og med dagens lokaler finnes det ikke mulighet til å behandle flere pasienter. For å sikre tilstrekkelig kapasitet til å behandle pasientene i Østfold, ble det i 2006 etablert satellittdialyse i Askim med 5 plasser. Det er nå 14 pasienter som behandles ved satellittstasjonen.

Ved den veksten som man forutsetter vil komme, vil virksomheten i Fredrikstad og Askim fra 2010 til sammen ikke være tilstrekkelig til å dekke behovet i Østfold.

Da beslutningen om å etablere en satellittstasjon i Askim ble tatt i 2006, baserte denne seg på en forutsetning om at det nye Østfoldsykehuset skulle få en lokalisering på Kalnes. Man forutsatte at det ville bli en stor dialyseenhet på Kalnes med en betydelig større kapasitet enn den man nå har i Fredrikstad. I tillegg mente man at det, utover dette, ville være hensiktsmessig å opprettholde en satellitt i Askim.

I forbindelse med den reviderte konseptfasen for nytt Østfoldsykehus i 2008 endret premissene seg. Sykehuset Østfold vil i framtiden få virksomhet både i Moss og på Kalnes. Arbeidet med å finne hensiktsmessig funksjonsfordeling der de ulike spesialiteter og funksjoner kan understøtte og utfylle hverandre både innenfor og mellom de to enhetene var krevende. Resultatet av dette var at det ble besluttet å etablere dialyseenheter både i Moss og på Kalnes. Den kapasiteten som det i utgangspunktet er planlagt for i Moss og Kalnes (totalt rundt 40 plasser), vurderes samlet å dekke det totale behovet for dialyse i Østfold i de nærmeste årene.

På det nåværende tidspunkt ser helseforetaket ikke at det ut fra kapasitetsmessig vurderinger alene vil være nødvendig å opprettholde en satellitt i Askim når Moss og Kalnes står ferdig utbygd. Imidlertid kan andre forhold, særlig hensynet til reiseavstand for pasientene, tilsi at dette likevel gis en grundig vurdering.

I lys av den utviklingen som foregår innenfor dialysebehandling og den utviklingen som skjer med hensyn til samarbeidsformer/ strukturer mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste, vil det i tiden framover også være naturlig å vurdere andre tiltak som kan bidra til at flere pasienter kan bli behandlet utenfor etablerte sykehusenheter. På denne bakgrunn vil Sykehuset Østfold, i forbindelse med utarbeidelse av delfunksjonsprogram og forprosjektering av det nye Østfoldsykehuset, også vurdere behovet og mulighet for alternative løsninger (inklusive satellittvirksomhet) utenfor vedtatt hovedstruktur med sykehusdrift på Kalnes og i Moss.

Sykehuset Østfold er nå i en prosess med konkretiseringen av tilbudet i Moss, også framtidig dialysetilbud. I mandatet for dette er det i et eget punkt bedt om at man vurderer satellitten i Askim. Denne vil derfor komme til grundig vurdering. Styret for helseforetaket vil i en egen sak behandle planer for dialyse i Østfold. Styret vil sikre at det som ledd i vurderingen vil være nødvendig dialog med kommunene og brukerne.

I arbeidet med samhandlingsreformen har jeg lagt vekt på at tiltakene må skje tidligere i sykdomsforløpet, for å hindre at sykdom får utvikle seg. Dette peker i retning av å styrke tilbudene i kommunehelsetjenesten. I samhandlingsreformen søker jeg etter virkemidler for å tilskynde at behandling skjer tidlig i forløpet, for å bevare en god helse i befolkningen og hindre alvorlig sykdomsutvikling. I tillegg er det, som representanten peker på, viktig at pasientene får tilgang til desentraliserte tjenester, når dette er hensiktsmessig og mulig. Når det gjelder lokalisering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, vil dette være et spørsmål som må behandles lokalt, i samspill mellom berørte kommuner og det aktuelle helseforetak og regionale helseforetak.

Jeg kan videre opplyse at Helsedirektoratet fikk i oppdrag i 2008 å utarbeide en handlingsplan for kronisk nyresykdom, med vekt på forebygging og tidlig behandling i primærhelsetjenesten. Jeg har nå stilt krav om at handlingsplanen skal være klar i løpet av første halvår 2009.