Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:916 (2008-2009)
Innlevert: 20.03.2009
Sendt: 20.03.2009
Besvart: 03.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Medfører det riktighet at det ikke er føreren av utenlandsk registrert bil i Norge, men bilprodusentens ansvar å sette seg inn i avgiftsregelverket, og at det dermed er produsenten som må stå ansvarlig for avgiftskonsekvensene eventuell urettmessig bruk medfører, eller feilinformerer finansministeren om regelverket hun selv har ansvaret for?

Begrunnelse

21-nyhetene på TV2 kunne 20. mars avsløre at miljøvernminister Erik Solheim kjørte en utenlandskregistrert bil. Finansministeren uttalte i denne forbindelse: "Det var vel i en lånt bil, så det er vel en produsent her som burde sette seg inn i regelverket."
Miljøvernministeren kan prise seg lykkelig over at el-biler er unntatt engangsavgift. Det er strenge regler dersom en person som er bosatt i Norge kjører en utenlandskregistrert bil. Forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge krever at det skal betales engangsavgift, toll og merverdiavgift når en motorvogn som er registrert i utlandet urettmessig tas i bruk uten registrering.
I tillegg fastslår lov om særavgifter at selv ved uaktsomhet skal engangsavgiften dobles, og ved gjentakelse firedobles.
I tilfellet med engangsavgift og norske innbyggeres bruk av utenlandsregistert kjøretøy kan altså avgift og tilleggsavgift man ilegges på stedet komme opp i flere hundre tusen kroner, selv ved uaktsomhet.
Det er dermed interessant å få avklart om finansministeren mener det er produsenten eller føreren som har ansvaret for det kjempemessige avgiftskravet, ettersom de økonomiske konsekvensene er så store.
I lys av dette kan det også være ønskelig å få klarhet i om regelverket i praksis fungerer slik at en el-bil som ikke er typegodkjent i Norge kan anskaffes i utlandet og kjøres i Norge av en som er bosatt i Norge, uten konsekvenser i form av straffeavgift eller andre sanksjoner fra staten.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I reportasjen i TV2 den 30. mars tok Erik Solhleim, som sjåfør, først uforbeholdent på seg det hele og fulle ansvaret for at formalitetene rundt den nevnte el-bilen ikke var i orden. Min kommentar i saken må sees i lys av dette.

Personers adgang til avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge er regulert i Finansdepartementets forskrift 20. juni 1991 nr. 381 (midlertidigforskriften).

For å ha rett til slik innførsel og bruk, kreves at man enten har fast oppholdssted utenfor Norge eller har et klart tidsbegrenset opphold i Norge. I enkelte tilfelle tillates midlertidig bruk også for personer bosatt i Norge. Blant annet kan det søkes om midlertidig bruk i forbindelse med demonstrasjoner, og ellers ved kortvarig bruk. Dersom en utenlandsregistrert motorvogn benyttes i strid med regelverket, skal det i utgangpunktet betales merverdiavgift og engangsavgift. Overtredelse av forskriften kan også føre til ileggelse av administrative tillegg og/eller anmeldelse.

Eventuelle avgiftskrav skal rettes mot den som innfører/bruker motorvognen i strid med midlertidigforskriften. Hvorvidt vedkommende er eier av motorvognen er ikke relevant i denne sammenheng.

Dersom det foreligger spesielle omstendigheter kan tollvesenet tillate gjenutførsel uten oppkreving av avgifter. Hvorvidt det foreligger slike omstendigheter vil bero på en konkret helhetsvurdering. Blant annet har det betydning hvorvidt det er snakk om kortvarig bruk, om det dreier seg om gjentatte overtredelser, eller om det foreligger andre klanderverdige forhold. I praksis har bruk i cirka 1 måned blitt ansett som kortvarig.

Ansvaret for å følge opp overtredelser av regelverket knyttet til midlertidig bruk er lagt til den enkelte tollregion.

Som det følger ovenfor har produsenten av kjøretøyet i utgangspunktet ikke noe ansvar for overtredelse av regelverket om midlertidig bruk. Dersom en produsent eller en forhandler ønsker å demonstrere en motorvogn i Norge, og eventuelt åpne for testkjøring, bør imidlertid denne sørge for at dette skjer på lovlig måte.

Elektrisk drevne kjøretøy er fritatt for engangsavgift og merverdiavgift, men ilegges vrakpantavgift (1300 kroner) og eventuell HFK avgift (avgift på hydrofluorkarboner som benyttes i klimaanlegg). Det siste er neppe så aktuelt for elektrisk drevne kjøretøy. Etterberegning av avgift på elbiler som følge av overtredelse av regelverket om midlertidig bruk vil derfor være begrenset. Dette gjelder også eventuelle administrative tillegg siden disse beregnes som en prosentandel av unndratt avgift. Fra Bellona har jeg for øvrig fått opplyst at det aktuelle kjøretøyet nå er gjenutført.