Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:917 (2008-2009)
Innlevert: 20.03.2009
Sendt: 20.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Finansministeren har uttalt at 98,5 pst. av Statens pensjonsfond - utland - forvaltes passivt.
Hvordan er det mulig for oljefondet å tape 3,4 pst. mer enn referanseindeksen hvis bare 1,5 pst. forvaltes aktivt?

Begrunnelse

Både finansminister Kristin Halvorsen (SV) og leder av finanskomiteen på Stortinget, Reidar Sandal (Ap), har uttalt i media at 98,5 pst. av fondet forvaltes passivt og at bare 1,5 pst. forvaltes aktivt. Halvorsen sa dette på Tabloid på TV2 onsdag 11. mars. Reidar Sandal sa det på økonominyhetene på morgenen torsdag 12. mars.
Dersom finansministeren har rett i at kun 1,5 pst. av Oljefondet forvaltes aktivt utgjør dette 30 mrd. kroner av fondet ved inngangen til 2008. Når fondets årsrapport presentert av Norges Bank Investment Management (NBIM)viser at fondet har tapt 70 mrd. kroner på aktiv forvaltning i 2008 virker dette noe underlig. Man har altså tapt 70 mrd. kroner på investerte 30 mrd. kroner. Det er ønskelig at finansministeren forklarer sammenhengen og forklarer tallene slik at vi får klarhet i om informasjonen som er gitt medfører riktighet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg går ut fra at representanten her sikter til at rammen for avvik fra referanseporteføljen til Statens pensjonsfond – Utland er uttrykt som en forventet årlig relativ volatilitet på 1,5 prosent.

Denne rammen for avvik har vært omtalt i departementets meldinger til Stortinget i mange år. Relativ volatilitet ble for eksempel gitt en fyldig omtale i boks 3.5 i Nasjonalbudsjettet 2001, men er også omtalt i senere meldinger til Stortinget, senest i Nasjonalbudsjettet 2009.

Forventet relativ volatilitet er et statistisk mål på forventede avvik i avkastning mellom fondets referanseportefølje og den faktiske porteføljen. Over tid, og noe forenklet, kan en ramme på 1,5 prosent relativ volatilitet tolkes som at fondets faktiske avkastning forventes å ligge i et område +/- 1,5 prosentpoeng fra referanseporteføljens avkastning i to av tre år dersom rammen utnyttes fullt ut. I ett av tre år vil forventet avvik være større.

Jeg viser i denne forbindelse til Norges Banks omtale av forventet og faktisk relativ volatilitet i deres rapport om forvaltningen av fondet i 2008.

Jeg viser videre til at Finansdepartementet legger fram den årlige stortingsmeldingen om forvaltningen av fondet senere denne våren, og at jeg der vil komme nærmere inn på hvordan avvikene fra referanseporteføljen har påvirket fondets resultater siden 1998.