Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:920 (2008-2009)
Innlevert: 20.03.2009
Sendt: 23.03.2009
Besvart: 26.03.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Kan Statsråden gi en grundigere vurdering av hvordan norsk bistand har hjulpet Ghana med å bygge opp en fornuftig petroleumspolitikk, og spesielt om Ghana får hjelp til å bygge opp nødvendig egenkompetanse i forhold til ingeniørarbeid og ressursforvaltning, slik at man på sikt utvikler egen ekspertise innen produksjon, leting og leverandørindustri?

Begrunnelse

NTB kunne 17. februar 2009 melde at Statsråden mente Ghana er en afrikansk oljesuksess. Det er interessant å notere at Statsråden jubler over mer oljeproduksjon. I tillegg til NTB saken skrev Statsråden i en kronikk i VG 15. februar 2009 følgende:

"Det er gjort flere betydelige oljefunn i ghanesiske farvann siden 2007. Funnene kan være de største enkeltfunn i Vest-Afrika. Det antydes nå en produksjon på omkring 100.000 fat per dag allerede i 2010, stigende til 250.000 fat i 2012. Ghanas oljeinntekter kan fort komme til å overstige den internasjonale bistanden til landet, som var på 1,2 milliarder dollar i 2007.
Mange afrikanske land har betydelige oljeforekomster, men få har maktet å forvalte rikdommen på en god måte. Uttrykket «ressursforbannelsen» er dessverre mer en realitet enn et munnhell.
Like etter at Ghana gjorde sine første oljefunn, ble jeg kontaktet av tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan. Annan var svært opptatt av at hans hjemland skulle unngå å bli nok en mislykket petroleumsstat. Han var kjent med vårt program Olje for Utvikling, og anmodet meg om å bistå Ghana. Vi fikk raskt etablert et samarbeid og programmet er nå i godt gjenge.
Norske eksperter har bidratt med fremleggelsen av en melding om oljepolitikken for det ghanesiske parlamentet, og til et forslag om tilpasning av petroleumslovgivningen. Ved hjelp av norsk faglig bistand utformes nå planer om feltutbygging, inkludert konsekvensutredninger.
Når jeg møter den nyvalgte president Mills, i Accra 17. februar, medbringer jeg et klart budskap om at Norge er rede til å støtte den positive politiske og økonomiske utviklingen. Videreføring av samarbeidet om oljeforvaltning vil stå sentralt.
På bakgrunn av stadig tettere forhold mellom våre land og i lys av økt interesse fra norsk næringsliv, styrker vi nå det diplomatiske nærværet i Accra. Nærværet vil også danne utgangspunkt for samarbeid med andre land i regionen som ønsker norsk bistand til petroleumsforvaltning. På denne måten håper vi at også andre land kan lære noe av Ghanas vilje til bærekraftig politisk, økonomisk og sosial utvikling."

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) søkte første gang i oktober 2005 om støtte over Olje for Utvikling (OfU)-programmet. Søknaden ble fulgt opp gjennom henvendelser fra blant annet tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan. Dialog med tidligere president Kufuors stab ble opprettet i 2007. Ghana var klar på at landet ønsket en miljømessig forsvarlig, bærekraftig og åpen petroleumsforvaltning, til beste for hele det ghanesiske folket. En femårig intensjonsavtale (MoU) om samarbeid innenfor petroleumssektoren ble undertegnet under mitt besøk i Accra 25. februar 2008.

I henhold til intensjonsavtalen, skal Norge bidra til opplæring og kompetanseoppbygging innenfor petroleumsrelatert ressurs-, finans- og miljøforvaltning, samt til tilrettelegging for bruk av nasjonale varer og tjenester.

Under mitt besøk til Accra i februar i år, bekreftet den nye regjeringen sine intensjoner om å følge opp den forrige regjeringens politiske målsettinger for petroleumsvirksomheten. Det ble også uttrykt ønske om et fortsatt nært samarbeid med Norge for å nå disse målsettingene.

Norske eksperter har i løpet av det siste året bidratt i regjeringens arbeid med en melding til parlamentet om petroleumspolitikken. Norske eksperter har også gitt råd i arbeidet med å foreta endringer i petroleumslovgivningen. Dette for å gjøre den bedre tilpasset de utfordringer og muligheter Ghana står overfor i dagens situasjon med oppstart av store utbyggingsprosjekter og fremtidige inntektsstrømmer. Med støtte fra norske eksperter utformes nå planer for feltutbygging. Disse inkluderer omfattende konsekvensutredninger. Bl.a. planlegges denne våren et tokt med det norske forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen, for å registrere kjemiske, biologiske og geologiske data forut for produksjonsoppstart. Dette er et ledd i en omfattende miljøovervåking av petroleumsvirksomheten.

Parallelt med dette arbeidet, er Norge og Ghana i ferd med å utarbeide et videre program for samarbeidet. Fokus i den første kommende fasen vil være på oppbygging og drift av en databank for blant annet geologiske, ressurs-, brønn-, produksjons- og salgsdata, utarbeidelse av forskrifter til petroleumsloven og organisasjonsgjennomgang av GNPC. Norge er også bedt om å bidra til å finne en løsning for utnyttelsen av assosiert gass, ettersom det er fattet prinsippvedtak om at denne gassen ikke skal brennes (fakles). Dette er noe vi vil vurdere.

Når det gjelder oppbygging av lokal leverandørindustri, er SINTEF engasjert for å analysere betingelsene og utfordringene for lokal deltakelse i petroleumsvirksomheten.

Jeg vil understreke at hele samarbeidsprogrammet bygger på prinsipper for nasjonalt eierskap og oppbygging av egenkompetanse. Det er ghanesiske myndigheter som prioriterer og styrer prosessen.

Petroleumsutvinning innebærer et kjærkomment potensial for bærekraftig sosioøkonomisk utvikling i et land som lå på 135. plass på FNs Utviklingsprograms levekårsindeks for 2007/2008. Dette potensialet kan bare utnyttes dersom oljerikdommen blir forvaltet på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte. Ghanas intensjoner og utviste vilje så langt, gir grunnlag for optimisme.

Det er viktig å understreke at vi tenker langsiktig og at en stor del av programmet ennå er på utrednings-og planleggingsstadiet. Jeg tillater meg likevel å være optimist. Mye tyder på at forutsetningene er til stede for å lykkes i den norske målsettingen om å bidra til en bærekraftig petroleumsforvaltning i Ghana. På bakgrunn av det jeg har sett i Ghana så langt, har jeg godt håp om fortsatt å kunne kalle Ghana en oljesuksess om fire år når vi eventuelt skal fornye intensjonsavtalen.