Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:926 (2008-2009)
Innlevert: 23.03.2009
Sendt: 23.03.2009
Besvart: 26.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Kan statsråden redegjøre for på hvilket grunnlag tildeling av midler til Hunstad skole har blitt gjort?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at bevilgningene til Hunstad skole i Bergen er blitt kraftig redusert, jf. bl.a. Dokument nr. 15:851 (2008-2009.)
Hunstad skole er underlagt Statped Vest, som er ett av tretten statlige spesialpedagogiske kompetansesentre i Statped. Bevilgningene til Statped går over kap. 230 i statsbudsjettet.
Etter det undertegnede erfarer er hovedbegrunnelsen for reduksjonen at antallet heltidselever har gått ned.
Undertegnede er imidlertid kjent med at det totale antallet elever (heltidselever, deltidselever, kurselever) har vært relativt stabilt de senere år, og det er derfor interessant med en mer utdypende beskrivelse av hvordan tildelingene beregnes og hvorfor tilbudet reduseres når det samlede elevantallet synes stabilt.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Hunstad skole er underlagt Statped Vest som mottar en samlet bevilgning som skal dekke all drift underlagt senteret. I tildelingen er det synliggjort hvor mye av bevilgningen som er beregnet til internat- og skoledrift.

I 2008 ble det innført en søknadsprosedyre for tildeling av midler til de statlige skolene for hørselshemmede i Statped, der de aktuelle kompetansesentrene søker særskilt om midler til drift av skolene. Søknaden gjelder for et skoleår. Beregnet tildeling etter søknad blir fordelt med 5/12 på høsthalvåret og 7/12 på vårhalvåret. Denne praksisen ble innført i 2008. Bakgrunnen for dette er at tildelingen til kompetansesentrene i Statped blir gitt for et budsjettår, mens skolenes behov først og fremst varierer fra et skoleår til et annet. Søknadsprosedyre og egen tildeling for skoledrift ble innført for å kunne ta hensyn til elevtallsendringer og endringer i internatbehov for kommende skoleår.

Tildelingen til Statped Vest for 2009 inkluderer på den måten midler til drift av Hunstad skole i første halvår, basert på søknad fra høsten 2008. Tildeling av midler til drift av skolen andre halvår skjer høsten 2009, etter søknad for skoleåret 2009/2010.

Det er Utdanningsdirektoratet som behandler søknadene om midler til skoledrift fra de aktuelle kompetansesentrene i Statped. Søknadene inneholder ressursbehov for lønn og drift av skole, internat og SFO. Direktoratet forholder seg til det samlede ressursbehovet som er beskrevet i søknadene. Det vil si at alle typer undervisning og tilbud er tatt med i betraktningen, og at elevtallsutviklingen inngår i en helhetlig vurdering. I prosessen med tildeling til skoledrift ved sentrene, har direktoratet nær dialog med direktørene ved de aktuelle sentrene. Tildelingen fordeles mellom sentrene på en slik måte at sentrene kan opprettholde en forsvarlig standard, og at standarden er mest mulig lik ved de fire sentrene som driver skoler for hørselshemmede elever.

De siste to tiårene har tallet på heltidselever ved alle kompetansesentrene som arbeider med hørselshemmede gått ned, mens antall deltidselever har økt. Denne utviklingen har bakgrunn i foreldrenes valgmulighet mht. skoletilbud, jf. St.meld. nr 14 (2003–2004) og Innst. S. nr. 161 (2003–2004). Foreldre med hørselshemmede barn velger i dag i stor grad lokale opplæringstilbud for sine barn, fremfor heltidsopplæring ved ett av de statlige kompetansesentrene. Dette har gjort det nødvendig for kompetansesentrene i Statped å dreie tilbudet til barn og unge med hørselsvansker fra hovedvekt på heltidsopplæring ved kompetansesentrene, til at en større del av ressursene går til utadrettet virksomhet, deriblant råd og veiledning til kommuner og skoler, samt til arbeid overfor barn og unge med cochlea implantat. Kompetansesentrene gjør videre en betydelig innsats knyttet til opplæring av foreldre i tegnspråk.

Hunstad skole har også færre helårselever enn tidligere, samtidig som antall deltidselever har gått noe opp. Denne utviklingen fører til at det er behov for et mindre antall lærere ved skolen enn tidligere. Deltidselevene har gjennomsnittlig opphold i seks uker per år ved Hunstad skole, og generer derfor langt mindre behov for lærerkrefter ved skolen enn heltidselever. Resten av året får deltidselevene opplæring ved sin hjemmeskole. Dette fordrer at hjemmeskolen får råd og veiledning fra kompetansesentret Statped Vest. Derfor er det lagt større vekt på kompetansesentrets utadrettede virksomhet, mens aktiviteten ved den statlige skolen har gått noe ned.

Bevilgningen knyttet til drift av Hunstad skole ble høsten 2008 noe redusert i forhold til tidligere år. Dette hadde bakgrunn i elevtallsutviklingen, og at et elevinternat ble lagt ned pga. lav etterspørsel etter dette tilbudet. Statped Vest har i 2009 valgt å redusere antall stillinger ved Hunstad skole, basert på en helhetsvurdering av behov og tilbud til hørselshemmede elever i sitt område.