Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:931 (2008-2009)
Innlevert: 23.03.2009
Sendt: 24.03.2009
Besvart: 02.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det er grunn til å tro at personer med de mest alvorlige spiseforstyrrelsene har et mangelfullt tilbud i Norge, spesielt fordi private aktører som tilbyr et spesialisert behandlingstilbud, som f eks Capio anoreksi senter i Fredrikstad, ikke har en avtale som sikrer pasienter tilgang på dette tilbudet.
Hvilket tilbud eksisterer for de aller sykeste med spiseforstyrrelser, og hvordan er kvaliteten på dette tilbudet?

Begrunnelse

Behandlingstilbudet for de sykeste av personene med spiseforstyrrelser kan synes å være mangelfullt. Det er tankevekkende at en institusjon som Capio anoreksi senter i Fredrikstad ikke møter større medgjørlighet fra det offentlige, og at ikke det tilbudet de leverer blir verdsatt og benyttet i større grad. Her kan de vise til behandlingsopplegg med gode resultater. Det er en stor utfordring for denne gruppen at mange behandlingsinstitusjoner ikke har anledning til å ta dem i mot fordi sykdommen deres er for alvorlig. Det er viktig at denne gruppen får et tilpasset omsorgs og behandlingstilbud.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Capio anorexi senter har søkt sykehusgodkjenning. Søknaden har vært behandlet i flere omganger og ble avslått høsten 2008 med den begrunnelse at virksomheten ikke var å anse som sykehus. Capio beskriver selv sin virksomhet som tverrfaglig behandling av personer med alle former for spiseforstyrrelser – anoreksi, bulimi og tilgrensende tilstander og problemer. Behandlingen tar utgangspunkt i å endre fastlåste mønstre, og behandlingen skjer i nær samhandling med pasientene. Senteret oppgir at de har 17 døgnbehandlingsplasser samt 6 behandlingsplasser i et leilighetsbygg for pasienter som skal forberede seg på å klare seg i eget hjem. De oppgir at de ikke har medisinsk kompetanse på natt, og at de ikke anser seg som et egnet behandlingstilbud for de aller dårligste. Regionale helseforetak kan inngå avtaler med Capio etter behov. Helse Sør- Øst RHF har en rammeavtale med Capio. Alle de fire regionale helseforetakene oppgir imidlertid at de har brukt Capio i 2008.

Regionale helseforetak har bygget ut sitt tilbud både poliklinisk og med behandlingstilbud til de mest alvorlig syke i form av regionale kompetansesentrene som er etablert

i Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF. Det er under etablering et regionalt kompetansesenter ved Nordlandssykehuset i Bodø, som skal være i drift høsten 2009. De aller fleste som har en spiseforstyrrelse har best utbytte av poliklinisk behandling. Kun ved stort vekttap er det behov for innleggelse ved sykehus. Alle BUP og DPS skal ha generell kompetanse på spiseforstyrrelser. Kompetansenettverket ”kropp og selvfølelse” har ansvaret for å drive kompetanseutvikling mot DPS/BUP, samt mot de kommunale tjenestene.

Jeg har i tildelingsbrevet for 2009 bedt Helsedirektoratet om å foreta en kunnskaps-oppsummering om den nyeste forskningen på virksomme behandlingsmodeller for mennesker med spiseforstyrrelser. Kunnskapsoppsummeringen vil berede grunnen for en faglig veileder til tjenestene, som et ledd i å videreutvikle tilbudet i hele landet.

Gjennom styringsdialogen vil jeg følge opp at de regionale helseforetakene oppfyller sitt ”sørge for”-ansvar overfor denne pasientgruppen. Dette innebærer at regionale helseforetak må sørge for et godt faglig tilbud til alle mennesker med spiseforstyrrelser og bruke Capio eller andre private behandlingsinstitusjoner dersom de ikke har tilstrekkelig kapasitet i egen region.