Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:932 (2008-2009)
Innlevert: 23.03.2009
Sendt: 24.03.2009
Besvart: 31.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva vil statsråden foreta seg for at vi i fremtiden skal unngå at brukerne av Nav-kontoret må fortelle om sine høyst personlige problemer i full offentlighet, og vil statsråden sørge for at alle Nav-kontor pålegges skjermet skranke med for eksempel glassvegg, i tillegg til egne rom for personlige samtaler ved behov?

Begrunnelse

Avisen Tidens Krav i Kristiansund 23. mars kan vise til trange forhold på Nav-kontoret i Helsehuset, noe som gjør at alle hører alt som blir sagt ved informasjonsskranken. Det vises til "Offentlig gapestokk", og at brukerne av tjenesten må fortelle om sine problemer i full offentlighet i en fase av livet der de er på det mest sårbare. I løpet av en halv time i kø, forteller en bruker at han fikk kjennskap til en kvinne som mistet jobben, om hennes økonomiske problemer og behovet for bistand av sosialkontoret. Historien til en kreftpasient med behov for bistand, samt et par andre svært personlige saker ble høylydt diskutert. Jeg er kjent med at dette er problemstillinger som har vært tatt opp flere ganger i ulike sammenhenger, og stiller meg derfor undrende til at Nav kontorene ikke pålegges å benytte egne tilstøtende rom hvor brukernes behov for å komme med fortrolige opplysninger kan tas opp. Det som beskrives i Tidens Krav er uverdig og bør ikke forekomme.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: NAV-kontorenes brukere skal ikke måtte oppleve at de må fortelle om sine personlige problemer i full offentlighet. Jeg har derfor forsikret meg om at det ved utformingen av NAV-kontor legges vekt på hensynet til personvern. Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet en egen veileder for hvordan publikumsmottak ved NAV-kontorene bør være utformet. Veilederen er et resultat av en prosess hvor blant annet flere brukerorganisasjoner og KS har vært involvert. I tillegg til personvern ivaretar veilederen sikkerheten til ansatte og brukere.

Ved ankomst til NAV-kontoret vil brukeren vanligvis tas imot av ansatte med sikte på en rask avklaring av hva brukeren er ute etter. I denne fasen skal det ikke utleveres taushetsbelagt informasjon. For å sikre et godt personvern skal egne samtalerom benyttes i tilfeller der brukeren har behov for dette. Veilederen anbefaler at samtalerommene er lydtette og avskjermet mot innsyn.

Det er ennå ikke etablert NAV-kontor i Kristiansund. Det vil først skje til høsten. For å starte integreringen flyttet NAV Arbeid i 2008 inn sammen med NAV Trygd med én felles statlig leder. Publikumsmottaket i disse lokalene, som er midlertidige, er lite og det er en utfordring å ivareta personvernet på en tilstrekkelig god måte. Selv om det kan være vanskelig melder Arbeids- og velferdsdirektoratet om at det legges vekt på høy grad av diskresjon, og kontorets fem samtalerom brukes jevnlig gjennom hele dagen.

I perioden som gjenstår før åpningen av nytt NAV-kontor, har det også vært drøftet og prøvd ulike måter å innrede mottaket på bl.a. med ulike avskjermingsløsninger. I tillegg til fysiske tiltak har det samtidig vært arbeidet med tiltak for å øke bevisstheten ved kontoret rundt personvern.

Ved etableringen av nytt NAV-kontor i Kristiansund vil personvernet bli godt ivaretatt. Publikumsarealet vil være vesentlig større enn i dag, og det legges vekt på at NAV Kristiansund oppleves som profesjonelt, trygt og ivaretakende med betydelig flere samtalerom enn i dag.