Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:933 (2008-2009)
Innlevert: 23.03.2009
Sendt: 24.03.2009
Besvart: 31.03.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Tar statsråden på vegne av regjeringspartiene det hele og fulle ansvaret for omorganiseringen av Follo politidistrikt og slutter for fremtiden å skyve opposisjonen foran seg, når Høyre vitterlig legger til grunn at omorganiseringen er i strid med forutsetningene i politirollemeldingen?

Begrunnelse

Det vises til statsrådens svar på undertegnedes skriftlige spørsmål nr. 862 vedrørende omorganiseringen av Follo politidistrikt. Jeg registrerer igjen at statsråden velger og ikke kommentere det faktum at denne omorganiseringen ikke er i pakt med hva verken Bondevik2-regjeringen la til grunn for politirollemeldingen, eller hva opposisjonens representanter la til grunn når det vises til Innst. S. nr. 145 (2005-2006)og at " "Komiteen ønsker å åpne for justering i organiseringen lokalt med begrensede forsøk i utvalgte distrikter."
Den forståelsen som statsråden legger til grunn av Stortingets forutsetninger er direkte i strid med hva Høyre helt siden politirollemeldingen har lagt til grunn. Undertegnede benytter imidlertid igjen anledningen til å understreke at Høyre oppfatter denne omorganiseringen som noe helt annet enn et "begrenset forsøk" eller "justering" og viser blant annet til undertegnedes interpellasjon i Stortinget om dette tema hvor Høyres premisser igjen ble klarlagt. Det er imidlertid trist å se at sittende statsråder skyver opposisjonen foran seg og bedriver regelrett løgn i forhold til hva som er foranledningen til at denne omorganiseringen skjer.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 862, der jeg blant annet redegjorde for at det var en samlet justiskomité som i forbindelse med behandlingen av St. meld. nr. 42 (2004-2005), Politiets rolle og oppgaver, jf. Innst. nr 145 (2005-2006), ønsket å åpne for justering i organiseringen lokalt med begrensede forsøk i utvalgte politidistrikter. Justisdepartementet har fulgt opp dette og i samarbeid med Politidirektoratet ble Hordaland og Follo politidistrikter utpekt som prøvedistrikter.

Hordaland politidistrikt har implementert sin prøveordning. Dette ble besluttet ved

kongelig resolusjon av 29. august 2008. Prosessen i Follo politidistrikt har tatt noe lengre tid, blant annet som følge av kritikk fra kommunene om for dårlig lokal involvering. Etter denne kritikken ble arbeidet lagt om og både styringsgruppe og underliggende arbeidsgrupper ble utvidet med representanter fra ordførerne i politidistriktet. Det endelige forslaget har vært på høring i alle involverte kommuner.

Som nevnt i svar på spørsmål nr. 862 ble det avholdt et evalueringsmøte mellom justisministeren og ordførerne i Follo den 30. januar 2009. I dette møtet ble den siste delen av prosessen betegnet som meget god, selv om ikke alle kommunestyrene var enige i forslaget fra politimesteren. Fra ordførerne ble det også gitt uttrykk for forståelse for behovet for et mer effektivt politi. De fremholdt også at prosessen hadde vært særdeles lærerik.

Jeg tar selvfølgelig ansvar for politi- og lensmannsetaten, dette gjelder også omorganiseringer som innbefatter grensereguleringer. Innstillingen fra Politidirektoratet, som nå ligger til behandling i Justisdepartementet, er et utslag av en grundig lokal prosess. En enstemmig styringsgruppe, under ledelse av politimesteren i Follo, har fremlagt et forslag til Politidirektoratet, som har fulgt politimesterens anbefalinger og sendt saken videre til behandling i departementet.

På bakgrunn av ovenstående kan jeg ikke se at regjeringen skyver opposisjonen foran seg i denne saken. Det var en enstemmig komité som åpnet for prøveprosjekter, selv om Høyre nå mener at prøveprosjektet i Follo kanskje går noe lengre enn det partiet hadde sett for seg.

De to prøveprosjektene i Hordaland og Follo politidistrikter representerer to forskjellige organisasjonsstrukturer i distrikter med forskjellig geografi og utfordringer. For å sikre et best mulig utbytte av prøveordningene kan det være en fordel at prøveordningene er ulike, da dette vil gi et bedre grunnlag for fremtidig organisasjonsutvikling i politi- og lensmannsetaten.