Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:935 (2008-2009)
Innlevert: 23.03.2009
Sendt: 24.03.2009
Besvart: 30.03.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Etter at nåværende regjering tiltrådte fikk vi en nedgang i antallet som tok teknisk fagskoleutdanning, men antallet har gradvis steget igjen og vi er nå nesten på nivå med det vi hadde i 2004. Samtidig ser vi en manglende forutsigbarhet i den statlige tilskuddssatsen pr. student for denne typen utdanning.
Hvordan har utviklingen i tilskuddssats vært fra 2004 frem til i dag, og hvilke faktorer har Regjeringen lagt til grunn i forhold til justeringen av tilskuddssatsen?

Begrunnelse

Fra flere hold meldes det om at økningen i studentantall fører til en redusert statlig stykkpris pr. elev, fordi den bevilgede potten på fagskolekapittelet ikke tar høyde for studenttallsveksten.
Økt studenttallsvekst fører gjerne til økt behov for antall ansatte og øvrige driftskostnader øker gjerne også som en konsekvens.
Hvis stykkpris-refusjonen pr. student reduseres så vil det ha en negativ følge for investeringer i tidsriktig utstyr, markedsføring av fagskoleutdanningen og offensive tiltak for studenter og personale noe som i sin helhet er lite fremtidsrettet.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Dagens finansieringsordning, som omtales i loven, er en statlig rammestyrt tilskuddsordning. Loven tar utgangspunkt i at tilbudet av fagskoleutdanning primært skal være styrt av arbeidslivets etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft, men at det kan gis offentlig tilskudd til særskilt prioriterte utdanninger som for eksempel tekniske utdanninger og helse- og sosialutdanninger.

I dag er det i hovedsak de tekniske fagskoleutdanningene og fagskoleutdanning i helse- og sosialfag som mottar statlig tilskudd. De tekniske fagskoleutdanningene drives i dag i fylkeskommunal regi, og fylkeskommunene mottar tilskudd for disse fra staten. Tilskuddet beregnes på grunnlag av fylkeskommunenes rapportering av studenttall til Kunnskapsdepartementet. Fylkene forestår selv den endelige fordelingen til de enkelte utdanninger. Når det gjelder forvaltningen av tilskudd til fagskoler innen helse- og sosialfag, gjøres dette i dag gjennom Helse- og omsorgsdepartementet, men vil overføres fylkeskommunene i forbindelse med forvaltningsreformen.

Tilskuddssatsen til teknisk fagskoleutdanning har i hele perioden blitt teknisk beregnet på bakgrunn saldert budsjett (kap. 276 post 70) og innrapporterte studenttall (heltidsekvivalent) fra fylkene.

Som følge av økning i antall studenter har tilskuddet pr. heltidsekvivalent gått ned de siste årene. Dette henger sammen med at teknisk fagskoleutdanning er rammefinansiert. Følgen av finansieringsformen er at tilskuddet pr. heltidsekvivalent går ned når antall studenter stiger relativt mer enn priskompensasjon.

Tilskuddssats, kroner Utvikling

2004 97 255

2005 97 362 0,11 %

2006 94 563 -2,87 %

2007 96 853 2,42 %

2008 94 867 -2,05 %

2009 89 049 -6,13 %

Jeg viser til at ansvaret for drift og finansiering av fagskoleutdanning i 2010 vil bli overført til fylkeskommunene som ledd i forvaltningsreformen. Fylkeskommunene vil ha gode forutsetninger for å prioritere og tilpasse denne typen utdanning til regionalt arbeidsliv og kompetansebehov. I denne sammenheng har Stortinget sluttet seg til at de nye regionene skal finansieres gjennom rammeoverføringer og skatt, altså frie inntekter, for at regionene skal ha handlingsrom til å forvalte sine oppgaver i tråd med regionenes behov.