Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:939 (2008-2009)
Innlevert: 24.03.2009
Sendt: 24.03.2009
Besvart: 07.04.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Kan statsråden redegjøre for om de frie midlene til kommunene som følge av tiltakspakken skal brukes til å styrke sektorens finansielle stilling, eller om hovedhensikten er å øke det kommunale forbruket?

Begrunnelse

Oslo kommune har med bakgrunn i føringen for de økte frie midlene til kommunesektoren i tiltaksbakken, valgt å bruke pengene til å dekke opp for et sviktende skatteanslag. I Dagens Næringsliv beskriver statsråden den 03.03.2009 dette som "Åspare penger" og videre "Det var ikke slik det var ment". Siden det i både rundskrivet som følger opp saken og i proposisjonen står veldig klart at "Midlene vil bedre kommunesektorens finansielle stilling." er det behov for en avklaring fra statsråden om hvordan det var ment. På bakgrunn av prognosen for kommunesektorens resultat i 2008 og sviktende inntekter i 2009 er det behov for å styrke sektorens finansielle stilling hvis en skal kunne blant annet håndtere fremtidig investerings og vedlikeholdsbehov.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I tiltakspakken ble kommunesektorens frie inntekter økt med 1,2 mrd. kroner. I tillegg kommer 0,8 mrd. kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakene i pakken. Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene og fordeles etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.

Kommunesektoren har også blitt kompensert for nettoeffekten av forventet lavere skatteinngang og lavere kostnadsvekst. Dette anslås å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Rammeoverføringene for 2009 er økt tilsvarende, fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet med 1 010 millioner kroner til kommunene og 190 millioner kroner til fylkeskommunene. Dette innebærer at anslaget for kommunesektorens inntekter i 2009 er upåvirket av at skatteanslaget har blitt nedjustert.

Økningene i rammetilskuddet er frie inntekter. Økonomi, tilstand på bygg og anlegg og behovet for velferdstjenester vil variere fra kommune til kommune. Den enkelte kommune må ut fra sin egen situasjon og sine egne behov selv vurdere hvordan de frie midlene i tiltakspakken skal disponeres. Jeg finner likevel grunn for å minne om at bevilgningen fra forslaget av 26. januar 2009 er en del av regjeringens tiltakspakke og kommer i tillegg til 8,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2009.

Sitatet representanten framfører, lyder for øvrig i sin helhet som følger:

”Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, idrettsanlegg og svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser og for utleieboliger har blitt utvidet for 2009.”