Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:946 (2008-2009)
Innlevert: 25.03.2009
Sendt: 26.03.2009
Besvart: 03.04.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil fiskeri- og kystministeren sørge for at Fedje maritime trafikksentral (VTS) også dekker innseilingen til Bergen havn og omkringliggende område, slik at sikkerheten til alle som seiler her kan bli bedre?

Begrunnelse

Ca. 20.000 båter anløper Bergen havn årlig. Det foretas ingen overvåkning av innseilingen til Bergen, og skipene gis ingen bistand i å holde avstand til hverandre. Dersom et skip får problemer i dette området, vil dette ikke observeres av noen maritim trafikksentral (VTS). De siste fire årene har åtte båter grunnstøtt i dette området.
Innseilingene til Oslo, Stavanger og Haugesund er i dag overvåket av maritime trafikksentraler.
Fedje VTS skal gjennom økte bevilgninger oppgraderes, slik at overvåkningen blir mindre manuell. Oppgraderingen gir mulighet for å overvåke et langt større område enn i dag.
Området som vurderes innlemmet i Fedje VTS' ansvarsområde, inkluderer innseilingen til Bergen havn.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Kystverkets trafikksentraltjenester, VTS, er etablert i områder der det er vurdert at trafikken representerer en særlig risiko for sjøsikkerhet og miljø. Trafikksentralene skal bedre sikkerheten ved å organisere skipstrafikken slik at farlige situasjoner ikke oppstår, kontrollere at sjøveisreglene og de særlige reglene for det aktuelle farvannet overholdes, samt gi skipstrafikken informasjon av betydning for sikker seilas. Trafikksentralene har således både en trafikkregulerings- og overvåkingsfunksjon i farvannene de dekker. Fedje er en av fem slike trafikksentraler langs norskekysten, og ble opprettet med det formål å sikre sjøsikkerheten i innseilingen til oljeterminalene Sture og Mongstad.

Regjeringen påpeker i St.prp. 1 (2008-2009) at utstyret ved Fedje trafikksentral er gammelt og slitt, og lite tidsmessig ut fra dagens behov. I tilknytning til Fedje VTS er derfor utskiftning og oppgradering av utstyret vår første prioritet, og dette er ivaretatt i St.prp. 37 (2008-2009) om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. Den nødvendige tekniske fornyelse av Fedje trafikksentral i forhold til primæroppgaven knyttet til innseilingen til oljeterminalene Sture og Mongstad vil nå komme på plass. Denne oppgraderingen er knyttet til trafikksentralens gjeldende deknings- og ansvarsområde. Det er, gjennom tilleggsinvesteringer, mulig å utvide trafikksentralens dekningsområde til også å omfatte innseilingen til Bergen.

En eventuell regulering og overvåking av skipstrafikken inn og ut av Bergen og i farvannet omkring vil underlegges nærmere vurdering. En slik vurdering må inneholde en risikoanalyse knyttet til trafikken i det aktuelle farvannet og en vurdering av eventuelle egnete risikoreduserende tiltak. Trafikkregulering og overvåking vil være blant de forebyggende tiltak som vurderes i en slik sammenheng.

Kystverket vil, som ledd i en helhetlig vurdering knyttet til skipstrafikk inn og ut av Bergen og i farvannet omkring, utrede utvidelse av ansvarsområdet til Fedje trafikksentral.