Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:947 (2008-2009)
Innlevert: 25.03.2009
Sendt: 26.03.2009
Besvart: 03.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Statens pensjonsfond - utland (SPU) la nylig frem årsresultatet for 2008. Det viste en "negativ avkastning" på 633 mrd kroner. Regjeringen har ved flere anledninger hevdet at denne "negative avkastningen" ikke kan betraktes som tap, fordi aksjekursene i de investerte selskapene kan gå opp igjen. Det som uansett er sikkert, er at penger som er investert i selskaper som har gått konkurs er tapt for alltid.
Kan jeg i den forbindelse be om en oversikt over samtlige investeringer som er gjort i selskaper som har gått konkurs?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Norges Bank offentliggjør beholdningene i Statens pensjonsfond – Utland ved hvert årsskifte. Tabell 1 viser hvilke selskaper som inngikk i beholdningslisten for aksjer ved utgangen av 2007 og som siden har gått konkurs. Det at Statens pensjonsfond – Utland eier aksjer i en rekke jurisdiksjoner med ulik konkurslovgivning, gjør at selve konkursbegrepet ikke er entydig definert. Definisjonen av konkurs omfatter her rene konkurstilfeller, tilfeller der selskapet har søkt om konkursbeskyttelse og tilfeller der selskapet er nasjonalisert.

En gjennomgang av fondets porteføljer viser at fondets beholdninger i selskaper som har gått konkurs var betydelig høyere i obligasjonsporteføljen enn i aksjeporteføljen.Tabell 1 Selskaper som var i SPUs beholdningsliste pr. 31.12.2007, og som senere har gått konkurs, søkt om konkurs eller er nasjonalisert.

Selskap Kommentar Kilde

Lehman Brothers Holdings Inc Acquired Bloomberg

TOUSA INC Bankruptcy filing JPM

Fremont General Corp Bankruptcy filing Bloomberg

WCI Communities Inc Bankruptcy filing JPM

Waterford Wedgwood PLC Bankruptcy filing Bloomberg

Zephyr Co Ltd Bankruptcy filing Bloomberg

NIWS Co HQ Ltd Bankruptcy filing Bloomberg

Suruga Corp Bankruptcy filing Bloomberg

Urban Corp Bankruptcy filing Bloomberg

New City Residence Investment Corp Bankruptcy filing Bloomberg

Woolworths Group PLC Bankruptcy filing Bloomberg

SFCG Co Ltd Bankruptcy filing Bloomberg

Alitalia SpA Bankruptcy filing Bloomberg

Washington Mutual Inc Bankruptcy (still priced on OTC) JPM

Thielert AG Bankruptcy filing - Still Active Bloomberg

Erinaceous Group PLC Bankruptcy filing - voluntary JPM

AMERICAN HOME MORTGAGE INVES Bankruptcy filing (still priced on OTC) Bloomberg

IndyMac Bancorp Inc Bankruptcy filing (still priced on OTC) Bloomberg

INPHONIC INC Bankruptcy filing Bloomberg

Luminent Mortgage Capital Inc Filed For Chapter 11 - Quoted on OTC Bloomberg

Northern Rock PLC Nationalized Bloomberg

Bradford & Bingley PLC Nationalized Bloomberg

Roskilde Bank Nationalized Bloomberg

London Scottish Bank Plc Bankruptcy filing Bloomberg

Kilde: Norges Bank

Oversikten i tabell 1 viser at til sammen 24 selskaper i aksjeporteføljen har søkt om konkurs eller er nasjonalisert i 2008. Den samlede aksjebeholdningen i selskapene i tabell 1 var ved inngangen til året 1,07 mrd kroner, eller 0,05 pst. av fondets samlede verdi. Beholdningene vil normalt endre seg gjennom året på grunn av endringer i referanseporteføljen og investeringsvalg i Norges Banks aktive forvaltning.

I forbindelse med konkurs/nasjonalisering er aksjene gjennomgående nullet og må anses tapt. I den grad aksjeverdiene har falt gjennom første og annet kvartal, er dette allerede gjenspeilet i fondets rapporterte resultater for første halvår.

Beholdningslisten fra Norges Bank viser at den samlede beholdningen av obligasjoner utstedt av selskapene i tabell 1 per 31.12.2007 var på omlag 22 mrd. kroner, eller 1 pst. av fondets samlede verdi. Ved utgangen av 2008 var verdien av disse investeringene redusert til 12 mrd kr. Også her har det vært store endringer gjennom året, og det vil være noen utstedere i obligasjonsporteføljen som ikke inngikk i aksjeporteføljen som har søkt om konkurs eller som er satt under offentlig administrasjon. Dette omfatter bl.a. de islandske bankene Glitnir, Landsbanki og Kaupthing.

Det vil kunne være forskjeller mellom de enkelte selskapene når det gjelder hvor mye av investerte midler som er tapt. I flere tilfeller vil det ta tid å fastsette utdeling til investorer med krav av ulik prioritet, og i noen tilfeller må det også påregnes rettstvister i kjølvannet av konkursene. Norges Bank som operativ forvalter følger opp fondets interesser med sikte på å beskytte mest mulig av verdiene i disse situasjonene.

I forbindelse med avvikling/omstrukturering av selskapene i tabell 1 er i mange tilfeller deler av selskapene overdratt til andre selskaper, slik at virksomheten drives videre innenfor en ny selskapsmessig ramme. Dette gjelder bl.a. flere av aktivitetene til Lehman Brothers. I den grad verdier gjenvinnes gjennom drift i regi av nye eiere, vil fondet ta del i dette gjennom sitt eierskap i de selskapene som har kjøpt opp deler av de avviklede selskapene.

Finansdepartementet og Norges Bank offentliggjør mer informasjon om forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland enn det som er vanlig i andre fond. Den informasjonen som offentliggjøres skal i tillegg til å være fyllestgjørende også være relevant, i den forstand at den skal si noe om hvorvidt en har nådd målet som er satt for investeringene. Det er bred politisk oppslutning om at siktemålet for investeringene i Statens pensjonsfond – Utland er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor moderat risiko, slik at også framtidige generasjoner kan få mest mulig nytte av formuen. Fondet har en høy risikobærende evne og en lang tidshorisont for fondets plasseringer. Det betyr at det er informasjon som forteller noe om fondets samlede avkastning over tid som er mest relevant.

I en bredt sammensatt portefølje slik som Statens pensjonsfond – Utland, vil en måtte påregne at enkeltselskaper fra tid til annen går konkurs. Det er ikke noe nytt. Konkurser er en del av økonomiens naturlige dynamikk, der selskaper som ikke er levedyktige blir lagt ned mens andre selskaper med gode framtidsutsikter overlever. Å trekke fram enkelte selskaper i fondets portefølje som har gått konkurs det siste året er mindre relevant i en vurdering av forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Det beste uttrykket for hvordan fondets forvaltning har vært, er den samlede avkastningen over tid sett i forhold til den risiko som er tatt. Dette gjelder både i Finansdepartementets arbeid med investeringsstrategien og i Norges Banks aktive forvaltning.