Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:950 (2008-2009)
Innlevert: 25.03.2009
Sendt: 26.03.2009
Besvart: 01.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Norsk toglederforening peker på at rekrutteringsproblemer til yrket kan føre til togkaos i sommer.
Vil statsråden iverksette noen tiltak for å forhindre at de reisende rammes som følge av bemanningssituasjonen?

Begrunnelse

Nylig kunne vi lese at Norsk toglederforening frykter togkaos i sommermånedene på grunn av mangel på togledere. De som arbeider i dag skal jobbe under stort press, og de opplever stor usikkerhet om når de kan ta ut ferie. Norsk toglederforening peker på at det er problemer knyttet til rekruttering av nye togledere som er grunnen til at man opplever et sterkt arbeidspress. Det skal ha vært gjennomført møter mellom ledelsen i Jernbaneverket og de tillitsvalgte uten at det førte frem til noen løsning.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er riktig som representanten Tenden påpeker at Jernbaneverket per i dag ikke har nådd ønsket bemanning av togledere på trafikkstyringssentralen i Oslo. Dette skyldes dels at avgangen over tid har vært noe større enn forventet og dels at noen av dem som ble tatt inn til opplæring høsten 2008 av ulike grunner ikke har fullført utdanningen. Per i dag går det seks toglederaspiranter på opplæring. Disse vil være klare til å tjenestegjøre som togledere til sommeren, når ferieavviklingen starter.

Jeg er dessuten informert om at Jernbaneverket også vurderer særskilte tiltak, som for eksempel omdisponering av personell i kortere perioder. Jeg vet at Jernbaneverket har en pågående dialog med personalet og personalets representanter om hvordan situasjonen kan løses på en tilfredsstillende måte for kundene. Jeg vil følge dette arbeidet nøye. Det er viktig at togene går som planlagt i tiden fremover.