Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:951 (2008-2009)
Innlevert: 25.03.2009
Sendt: 26.03.2009
Besvart: 02.04.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva vil statsråden konkret gjøre for at det private analyseinstituttet Genas kompetanse blir brukt, utover å benytte instituttet som en ren skrytereferanse i en kampanjefilm mens justisministeren samtidig underminerer Genas mulige fremtidige drift ved gjennomføringen av DNA-reformen?

Begrunnelse

Regjeringen har satt seg som mål at minst 40 % av nye entreprenører skal være kvinner. Det er et ambisiøst, men viktig mål. En forutsetning for at dette målet skal nåes er imidlertid at den ene hånden vet hva den andre gjør. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva har i samarbeid utarbeidet en film, "Kvinner som får det til" som ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan, "Handlingsplan for meir entrepenørskap blant kvinner". I denne filmen brukes blant annet Ragne Farmen fra GENA, et privat analyseinstitutt med sete i Stavanger som et forbilde. Dette fremstår som noe av et paradoks all den tid det samme analyseinstituttet gjennom flere år har blitt motarbeidet av justisdepartementet og krefter ved Rettsmedisinsk institutt i forhold til å utføre DNA-analyse for å gjennomføre den såkalte DNA-reformen. Gjentatte ganger har Regjeringen og stortingsflertallet avvist å ta i bruk den kompetansen som nå altså næringsministeren flotter seg med og som gjør at fullføringen av DNA-reformen først kan ventes på skje i 2015. Gena har livets rett og har kompetanse som Regjeringen som man i det minste i en overgangsfase burde se seg tjent med å nytte for å få ned analysetiden av DNA.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Gena er en av 16 bedrifter som presenteres i filmene ”Kvinner som får det til!”. Filmene ble utarbeidet i regi av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet som et ledd i oppfølgingen av Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner. Det er også i denne handlingsplanen hvor regjeringen har nedsatt målet om at 40 pst. av nye entreprenører skal være kvinner innen 2013.

Filmprosjektet er et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen og arbeidet med å synliggjøre kvinnelige rollemodeller. De kvinnelige entreprenørene som presenteres i filmene kommer fra hele landet, fra ulike bransjer, men har alle fått støtte av det offentlige virkemiddelapparatet ved etablering og/eller drift.

Gena og Ragne Kristin Farmen ble invitert til å delta i filmprosjektet fordi hun representerer en rollemodell for andre kvinnelige gründere. I likhet med de øvrige deltakerne ble Gena invitert til å fortelle om virksomheten og i tillegg redegjøre for utfordringer og hindre. I filmen kommer det klart fram at bedriftens markedsmuligheter begrenses av at de ikke har tilgang til å analysere DNA-spor i straffesaker. Det er med andre ord ikke gjort forsøk på å fortie at den sittende regjering støtter den gjeldende ordningen. I filmene er det heller ikke gjort forsøk på å ta æren for suksessen til de kvinnelige entreprenørene som presenteres. Filmene er utformet med tanke på å presentere rollemodeller og vise mangfoldet blant kvinnelige gründere.

Regjeringen og Stortingsflertallet har tidligere avvist forslaget om å privatisere analyseringen av DNA-spor i straffesaker. Begrunnelsen for dette er at behandlingen og analysen angår rettssikkerhetsmessige hensyn i vid forstand – det er snakk om håndtering av bevismateriale. Regjeringen og et flertall på Stortinget mener at analysene skal utføres i offentlig regi og uavhengig av forretningsinteresser. Dette vil sikre opprettholdelse og utvikling av nødvendig nasjonal fagkompetanse, og det er denne løsningen som er valgt i våre naboland. For 2009 er det også i tråd med Stortingets ønsker også bevilget midler til forberedelse av et nytt analyseinstitutt ved Universitetet i Tromsø, jf. Innst. O. nr. 23 (2007-2008). Instituttet vil være supplement til den analysekapasiteten som tilbys av Rettsmedisinsk institutt, jf. St.prp. nr.1 (2008- 2009).