Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:952 (2008-2009)
Innlevert: 26.03.2009
Sendt: 26.03.2009
Besvart: 03.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Var regjeringens forslag til krisepakke ment å unnta alle selskaper som ikke på forhånd var prekvalifisert av den enkelte kommune fra muligheten til å konkurrere om oppdrag som følge av krisepakke?

Begrunnelse

Den såkalte krisepakka gav kommunesektoren et løft med sikte på å gjennomføre større vedlikehold og enkelte former for utbyggingstiltak. Målet var naturligvis at en skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser i en sektor som ellers ville blitt rammet enda sterkere.
Mange kommuner har inngått avtaler med enkelte aktører om utbedring og akutt vedlikehold i kommunen. De firmaene som får disse oppdragene er prekvalifisert. Utgangspunktet er at en på denne måten raskt kan gi oppdrag uten forutgående anbud mv.
Nå opplever mange i bygge- og anleggsbransjen at de stenges ute fra å delta i konkurransen om oppdrag for kommunene fordi de ikke er prekvalifisert av kommunene.
Spørreren stiller seg undrende til om det var regjeringens hensikt med krisepakka at bare de selskaper som på forhånd har avtale med den enkelte kommune skal kunne ta del i konkurransen om oppdrag som følge av krisepakken.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I St.prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid foreslo Regjeringen bl.a. en engangsbevilgning på 4 mrd. kroner til et øremerket tilskudd til kommunesektoren til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren, samtidig som vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren reduseres. Tilskuddet gis til alle kommuner og fylkeskommuner uten forutgående søknadsbehandling, og det er ikke lagt noen føringer på tildelingen av oppdrag. Tilskuddet fordeles med 3 200 mill. kroner på kommunene og 800 mill. kroner på fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger. Forslaget ble vedtatt av Stortinget 13. februar i år.

Den økonomiske virksomheten i kommuneforvaltningen styres i hovedsak gjennom de inntektsrammene som Stortinget fastsetter. Kommunene og fylkeskommunene har selv ansvaret for å tilpasse utgiftene til inntektene innenfor de lover og regler som gjelder for de ulike kommunale ansvarsområdene og for den kommunale økonomiforvaltningen. Dette innebærer bl.a. at kommunene og fylkeskommunene innenfor fastsatte økonomiske rammer skal gi et best mulig tjenestetilbud til sine innbyggere, bruke midlene på en effektiv måte og ha god kontroll med utgiftene. Med hensyn til det midlertidige vedlikeholdstilskuddet innebærer dette at den enkelte kommune og fylkeskommune selv er ansvarlig for å anvende midlene på en effektiv måte innenfor gjeldende lover og regler, herunder lov og forskrift om offentlige anskaffelser.