Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:953 (2008-2009)
Innlevert: 26.03.2009
Sendt: 26.03.2009
Besvart: 03.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Er helse-og omsorgsministeren fortrolig med den nedprioriteringen av psykiatri som er foretatt i turnustjenesten for leger i Sørlandet sykehus HF, og hvilke føringer vil han eventuelt kunne gi for å kunne videreføre prioriteringen av psykiatri i turnustjenesten innenfor gjeldende styringsmodell for helseforetakene?

Begrunnelse

Sørlandet sykehus HF (SSHF) har besluttet at dagens praksis med tredelt turnus (medisin/kirurgi/psykiatri) skal avvikles/endres, slik at praksis innenfor psykiatri blir fjernet eller sterkt redusert. Dagens tredelte ordning har nå fungert i vel 10 år. Vedtaket har vakt stor uro både i det psykiatriske og allmennmedisinske fagmiljøet i helseforetaket.
Det kan stilles formelt spørsmål ved om et slikt vedtak om sterk svekkelse av psykiatripraksis for turnuskandidatene ved SSHF kan fattes, uten at hverken fylkesmann eller Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har vært inne i bildet, jfr. rundskriv IS 9/2005 fra Sosial- og helsedirektoratet.
På bakgrunn av det åpenbare behovet for kompetanse innen psykiatri hos framtidige leger i helsetjenesten, er det også grunn til å stille spørsmål om hensiktsmessigheten ved å nedprioritere psykiatrien på denne måten.
Da ordningen med tredelt turnus i sin tid ble introdusert, var det politiske ønsket om sterkere satsing på psykiatri en medvirkende årsak. Det er vanskelig å se at det reelle behovet for en slik satsing er blitt mindre siden den gang.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Spørsmålet om sykehusenes organisering av turnustjeneste for turnusleger handler etter min vurdering om to forhold. Det ene er hvilke krav som stilles i regelverket. Det andre er hvilke frihetsgrader helseforetakene har innenfor de føringer som fremgår av oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene og av foretaksmøtet med foretakene.

Representanten viser til at ordningen med tredelt turnus ble introdusert etter et politisk ønske om en sterkere satsing på psykiatri, og at det er åpenbare behov for kompetanse innen psykiatri hos fremtidige leger i helsetjenesten. Jeg er i likhet med representanten opptatt av at fremtidens leger skal ha grundig kjennskap til psykiatri som fagområde.

Organiseringen av turnustjenesten er regulert gjennom turnusforskriften, målbeskrivelse og rundskrivet om turnustjenesten for leger. Etter forskriften § 4 skal tjenesten i sykehus utføres ved avdelinger med akuttfunksjon. Siden 1998 har forskriften åpnet for 2 alternative organiseringer av sykehusturnusen. Tjenesten kan omfatte 4 måneders tjeneste ved generell kirurgisk avdeling, 4 måneders tjeneste ved generell indremedisinsk avdeling og 4 måneders tjeneste ved én av enten psykiatrisk avdeling, barneavdeling, anestesiavdeling eller avdeling for kvinnesykdommer og fødselshjelp. Alternativt kan tjenesten utføres ved 2 avdelinger, generell kirurgisk avdeling og generell indremedisinsk avdeling, med henholdsvis 6 måneder ved hvert sted.

Det er sykehuset/helseforetaket som beslutter hvilke relevante avdelinger turnusplasser skal tilbys ved. Turnusplassene godkjennes av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) på bakgrunn av en vurdering av Fylkesmannen i det aktuelle fylket. I rundskrivet om turnustjenesten fremkommer det at der forholdene ligger til rette for det, bør tjeneste ved psykiatrisk avdeling inkluderes som en del av turnustjenesten.

En del sykehus har tilbud om tredelt turnus med mulighet for å velge psykiatri, og etter hva jeg har fått opplyst er det ca 20 prosent av turnuslegene som velger slik tjeneste. Jeg synes det er flott at turnusleger får tilbud om slik tjeneste. Men det er viktig å presisere at dette er basert på frivillighet fra sykehusene. Helsemyndighetene har ikke hjemmel til å pålegge for eksempel et visst antall turnusplasser som inneholder 4 md. psykiatri. Evalueringer som er utført viser at de turnuslegene som har avtjent turnus innen psykiatri er tilfredse med tjenesten.

Fra Helse Sør-Øst RHF får jeg opplyst at Sørlandet sykehus HF (SSHF) over flere år har hatt tredelt turnustjeneste for leger i Arendal, men ikke i Flekkefjord eller Kristiansand, hvor ordningen hele tiden har vært todelt turnustjeneste (medisin/kirurgi). Den tredelte modellen ble innført i 1998 for å øke rekrutteringen til psykiatri/rus, og for å avvikle et økende antall turnusleger. SSHF Arendal har 18 turnusleger i løpet av et kalenderår, som starter i to puljer; 9 om høsten og 9 om våren.

Innad i SSHF Arendal er det reist forslag om en ordning med færre turnusleger i tredelt tjeneste. Bakgrunnen for forslaget er at turnustjenesten innenfor kirurgi og medisin vurderes av enkelte avdelinger som svekket på grunn av høyt arbeidspress og stor arbeidsbyrde, særlig innenfor kirurgi. Det hevdes at med en turnusvarighet på 4 måneder vil ikke turnuslegene opparbeide seg tilstrekkelig faglig kompetanse og erfaring. Innenfor psykisk helse har turnuslegene gått i 12-14-delt vakt, mens vaktbelastningen innenfor de somatiske klinikkene har vært 6-7-delt. En reduksjon av antallet vakter ville gi turnuslegene en større andel dagtidsarbeid under veiledning, og dermed et bedre læringsmiljø.

På den annen side er argumentene fra andre avdelinger i helseforetaket for å beholde tredelt turnustjeneste for alle turnuslegene et ønske om å sikre rekruttering til psykisk helse/rus, og å gi turnuslegene kompetanse om psykiske lidelser hos pasienter de vil møte i kommunehelsetjenesten. I tillegg oppfattes en endring av ordningen av flere som en nedprioritering av psykisk helse.

Ledelsen ved SSHF har besluttet en endring av organiseringen av turnustjenesten som innebærer at det til enhver tid er 2 turnusleger i tjeneste innenfor psykisk helse. Av de 18 turnuslegene som begynner hvert år, vil dermed 6 turnusleger få 4 måneders tjeneste i psykiatrisk avdeling i Arendal. Turnuslegene vil bli gitt muligheten til å velge om de vil avvikle tjeneste innenfor psykisk helse, men kun innenfor den gitte rammen for avvikling av turnustjeneste ved sykehuset i Arendal, dvs. at 2 turnusleger alltid skal avvikle 4 måneder turnustjeneste innenfor klinikk for psykisk helse.

Beslutningen er oversendt Fylkesmannen. Vurdering fra Fylkesmannen foreligger ikke på nåværende tidspunkt.

På bakgrunn av de opplysninger som er fremkommet, fremstår det for meg som om SSHF har opptrådt i henhold til bestemmelsene i regelverket for turnustjenesten. Det vil heller ikke være riktig av meg å gripe inn i det selvstendige ansvar som helseforetakene har innenfor de rammebetingelsene som er gitt.

Samtidig vil jeg fremheve at spørsmålet om psykiatri som en obligatorisk del av turnus-tjenesten på sykehus er av stor betydning. Basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet har Helse- og omsorgsdepartementet iverksatt utprøving av en ny modell som innebærer 6 måneder medisin, 3 måneder psykiatri og 3 måneder av et annet fag. Modellen med 4 + 4 + 4 måneder kan skape store logistikkutfordringer for sykehusene. Derfor er modellen med 6 + 3 + 3 valgt. Universitetssykehuset Nord-Norge organiserer et pilotprosjekt med utprøving av denne modellen. Prosjektet startet opp i august 2008 og skal gå over to år. Til sammen skal ca 32 turnusleger delta. Prosjektet har blant annet som mål å svare på om tredelt sykehusturnus med psykiatri kan være med på å styrke legers evne og kompetanse til å møte og hjelpe mennesker med psykiske lidelser.

Videre har jeg i oppdragsdokumentet for henholdsvis 2008 og 2009 bedt RHFene i sin fordeling av legestillinger (spesialiststillinger, utdanningsstillinger og stillinger til RHFets disposisjon) særskilt vurdere situasjonen psykiatri/rus som er fagfelt i oppbyggingsfase. I oppdragsdokumentet for 2009 er RHFene bedt om å rapportere på antall etablerte praksisplasser for elever, lærlinger og studenter i grunnutdanning og turnuskandidater i turnustjeneste, herunder gjennomført tjeneste i psykisk helsevern.