Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:954 (2008-2009)
Innlevert: 26.03.2009
Sendt: 27.03.2009
Besvart: 03.04.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Mens myndighetene uttrykker bekymring over antagelser om at en forsvunnen ulv kan ha blitt tatt av dage, har de intet fokus på at den forvaltning som de samme myndighetspersoner utøver ikke følger verken intensjonene eller målsetningene med rovviltforliket. Dette skaper avstand. Lokalbefolkningen mistenkeliggjøres, men forvaltningen slipper kritisk evaluering.
Ser statsråden betenkeligheter ved mistenkeliggjøringen og må rovviltpolitikk innebære distansering fra den lokale og berørte befolkning?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Innledningsvis vil jeg vise til rapporten fremlagt fra det skandinaviske ulveprosjektet i 2008, som viser at om lag halvparten av dødeligheten hos skandinavisk ulv skyldes ulovlig jakt. Dette er godt dokumenterte data hvor strenge kriterier er lagt til grunn, og noe jeg tar svært alvorlig. Den ulovlige jakten er en trussel mot den skandinaviske ulvestammen, og den minsker samtidig forvaltningens handlingsrom til å kunne ta ut ulv som gjør stor skade på bufe og tamrein.

Jeg er opptatt av at gjennomføring av rovviltpolitikken ikke skal medføre redusert livskvalitet for befolkningen i områder med rovviltbestander, men jeg ser ingen motsetning i at man samtidig har fokus på bekjempelse av ulovlig jakt på ulv og annen alvorlig miljøkriminalitet. Dette handler ikke om å mistenkeliggjøre hele lokalbefolkningen i ulveområder, men snarere om å stoppe ulovligheter som utføres av et mindretall personer uten respekt for norsk lovgivning hva angår vern av truete arter.

Jeg vil også minne om at ulv er rødlistet som kritisk truet i våre områder. I tillegg til at ulv i utgangspunktet er fredet i henhold til norsk lov har vi også klare internasjonale forpliktelser når det gjelder vern av arten, blant annet gjennom Bern-konvensjonen. Jeg mener alle, inkludert lokalbefolkningen i områder med ulv, er tjent med bekjempelse av ulovlig jakt. Større stabilitet i etablerte ulverevir innenfor forvaltningsområdet for ulv vil gi økt forutsigbarhet og blant annet øke handlingsrommet for å kunne ta ut ulv som gjør stor skade på bufe og tamrein.

Avslutningsvis vil jeg vise til at Miljøverndepartementet nå har fått oversendt klagene på Direktoratet for naturforvaltning sitt vedtak om ikke å felle ulvene i Osdalen. Inntil klagebehandlingen er sluttført i departementet, vil det ikke være riktig av meg å kommentere denne saken nærmere.