Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:956 (2008-2009)
Innlevert: 26.03.2009
Sendt: 27.03.2009
Besvart: 01.04.2009 av justisminister Knut Storberget

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Flere avisoppslag i Møre og Romsdal fylke omtaler at politiet ikke har ressurser til å rykke ut ved trafikkulykker med personskade og promillekjøring. En kjenner også til at deler av Sunnmøre med et innbyggertall på 80 000, er til tider kun betjent av en poilitpatrulje. I tillegg skal lensmannskontor vurderes sommerstengt.
Hva vil justisministeren gjøre med den uholdbare bemanningssituasjonen og vil justisministeren sørge for at de varslede feriestengte lensmannskontor blir holdt åpne?

Begrunnelse

Politiet i Romsdal har varslet feriestengning av lensmannskontorene i fire kommuner til sommeren. Det er ikke bemanning nok til å opprettholde en forsvarlig tjeneste ved Molde politistasjon og ved lensmannskontorene i Fræna og Sund. Sund lensmannskontor dekker tre øykommuner ytterst på romsdalskysten, Aukra, Midsund og Sandøy, med til sammen 6.500 innbyggere. Fræna kommune har 9.300 innbyggere. Man vurderer også å holde lensmannskontorene på Averøy, Eide og Gjemnes stengt i sommer.
I tillegg har man en situasjon hvor lensmannskontoret i mange kommuner på Nordmøre ligger an til å forsvinne. Dette gjelder også for store kommuner med innbyggertall opp til ti tusen innbyggere. Begrunnelsen er for trange økonomiske rammer. Tilstedeværelse av politi og nærhet til lensmannskontoret er viktig for å opprettholde innbyggernes tillit til politiet.
I Møre og Romsdal foreligger det rapporter fra politiet om at de ikke har hatt ressurser til å rykke ut på enkelte tips om promillekjøring, og henvendelser om slagsmål og trafikkulykker med personskade.
Dette er uholdbart. Mindre synlig politi fører til mindre sikkerhet for innbyggerne. Det kan også føre til mindre respekt for loven, og kan i verste fall føre til lovløse tilstander.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet er departementets utøvende organ for etatsledelse, ressursfordeling, organisering og resultatoppfølging innenfor politiets virksomhet. Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet som gir følgende svar:

”Det medfører ikke riktighet at politidistriktet ikke rykker ut til trafikkulykker med personskade. Politimesteren i Nordmøre og Romsdal bekrefter at ved promillekjøring som har ført til personskader, vil det alltid bli foretatt politiutrykning.

Nordmøre og Romsdal politidistriktet vil i nært samarbeid med kommunene, se på alle deler av politidistriktets virksomhet herunder også struktur og beredskap.

Politidistriktets tjenestesteder (politistasjoner og lensmannskontor) er delt inn i 4 geografisk driftsenheter. En av disse driftsenhetene, driftsenhet Romsdal, har besluttet å stenge 2 av driftsenhetens lensmannskontorer i en periode i forbindelse med sommerferieavviklingen.

Dette er en beslutning som er tatt i samråd med berørte lensmenn med begrunnelse i at denne beslutningen totalt sett vil gi større positive effekter for publikum enn negative.

De 2 lensmannskontorene er hhv Fræna lensmannskontor og Sund lensmannskontor.

- Fræna lensmannskontor dekker Fræna kommune, nabokommune til Molde kommune. Avstanden fra kommunesenteret Elnesvågen (hvor lensmannskontoret ligger) til Molde er ca 25 km.

- Sund lensmannskontor dekker øykommunene Midsund og Sandøy samt Aukra kommune som er delt med en fastlandsdel (grensende til hhv Molde og Fræna) og en del på øya Aukra. Det er kun øydelen av Aukra kommune som til daglig har åpent lensmannskontor, de andre kommunene har tilbud gjennom kommunalt servicekontor hvor politiet er til stede 1 gang annenhver uke eller ved behov.

Det har siden slutten av 1990-tallet vært etablert vaktsamarbeid mellom Molde politistasjon, Sund lensmannskontor og Fræna lensmannskontor. Vaktsamarbeidet ivaretar vakt, beredskap og etterforskning utover ordinær kontortid. Tjenesten har sitt utgangspunkt ut fra Molde politistasjon og alle tjenestemenn ved de 3 tjenestestedene inngår i dette samarbeidet.

Stenging av de 2 nevnte lensmannskontorer vil etter politimesterens oppfatning ikke gi noe dårligere polititilbud til de berørte kommuner.

Ressurser som i en normalsituasjon brukes til å holde flere tjenestesteder åpne, vil ved å stenge under ferieavviklingsperioden, brukes til å opprettholde tilstedeværelsen av synlig politi og gi bedre vakt- og beredskapsordninger.”

Politidirektoratet har ansvar for å fordele bevilgningene til politi- og lensmannsetaten. Politidistriktene får en rammebevilgning, som skal dekke alle utgifter (lønn, drift, investeringer med mer). Det er det enkelte politidistrikt som bestemmer hvordan bevilgningene skal fordeles for å oppnå en best mulig polititjeneste i hele distriktet.

Denne regjeringen har økt politiets budsjett med 2,3 milliarder kr i perioden 2006-2009.

Bare i 2009 er bevilgningene økt med over 1 milliard kr. Dersom kompensasjon for lønns- og prisstigning trekkes fra, er styrkingen på ca 460 mill. kr i inneværende år.

Ved fordelingen av bevilgningen for i år har det vært en hovedmålsetting å opprettholde driftsnivået i politidistriktene på samme nivå som i 2008. Politidistriktene er styrket med kompensasjon for pris- og lønnsvekst og for volumendringer knyttet til blant annet utlendingsforvaltningen, avvikling av medhjelperordningen, nye stillinger, fornærmedes rettigheter og seniorpolitiske tiltak. I tillegg vil distriktene kunne benytte frigjorte midler ved at DNA-analyser nå finansieres sentralt.

Når det gjelder politiets bemanningssituasjon, viser jeg til Politidirektoratets utredningen ”Politiet mot 2020 – Bemannings- og kompetansebehov i politiet”. Med budsjettforslaget for 2009 følges anbefalingene i rapporten ift å øke opptaket til PHS til 552 studenter. Med de 460 nye sivile stillingene som ble opprettet gjennom tiltakspakken i januar, har vi allerede kommet halvveis til å oppfylle bemanningsutvalgets mål for politiet om 1.000 nye sivile årsverk. Nordmøre og Romsdal politidistrikt fikk tildelt 6 av disse stillingene.

Jeg har tillit til at Politidirektoratet og politimesteren i Nordmøre og Romsdal prioriterer og fordeler ressursene med sikte på en best mulig polititjeneste i hele politidistriktet.