Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:957 (2008-2009)
Innlevert: 27.03.2009
Sendt: 27.03.2009
Besvart: 01.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I St.meld.nr.16 (2008-2009) foreslås bevilget 12 mill. kroner til Skien og Notodden Lufthavner i 2010. Det presiseres at midlene vil bli bevilget etter søknad og til formål som er i samsvar med reglene i EØS-avtalen.
Har statsråden gjort noen vurderinger av om slik støtte er i samsvar med EØS-regelverket om statstøtte, og har statsråden til hensikt å notifisere denne bevilgningen?

Begrunnelse

Det er lite kommersiell trafikk på Notodden Lufthavn i dag, mens trafikken fra Skien Lufthavn og særlig rutene på Bergen og Stavanger drives i konkurranse med tilsvarende ruter mellom Sandefjord Lufthavn og disse byene. Statlige tilskudd til Skien Lufthavn vil derfor bidra til skjev konkurranse mellom lufthavnene og dette er grunnen til at NHO Luftfart har klaget Skien Lufthavn inn for ESA for ulovlig mottak av statstøtte.
Det understrekes at Sandefjord Lufthavn i motsetning til Skien og Notodden lufthavner heller ikke blir gitt støtte til flygeinformasjonstjenester (AFIS). Bare denne utgjør årlig omlag 4,5 mill. kroner fra staten til hver av de ikke statlige lufthavnene utenom Rygge og Sandefjord. Støtten til flysikringstjeneste ble eksempelvis tatt bort 01.01.01. for Sandefjord Lufthavn, samtidig som Sandefjord Lufthavn ble fristilt fra statlig prisregulering av lufthavnavgiftene. Med gjeninnføring av prisregulering for lufthavner utenom Avinor slik det også tas sikte på i St.meld.nr. 16 (2008-2009), vil rammebetingelsene bli ytterligere forrykket i negativ retning samtidig med ny statlig støtte til konkurrerende lufthavner.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Utgangspunktet for formuleringene i St.meld. nr. 16 (2008-2009) er den praksisen EU-kommisjonen la grunnlag for gjennom den sentrale avgjørelsen fra 1999 om Manchester lufthavn. Her heter det at ”bygging og utvidelse av lufthavninfrastruktur som finansieres av det offentlige utgjør et generelt finanspolitisk tiltak [”a general measure of economical politics”] som ikke kan kontrolleres av Kommisjonen under [EF-]traktatens regler om statsstøtte, i den grad de har til formål å ivareta planleggingsoppgaver eller å gjennomføre nasjonal transportpolitikk.”

Denne enkeltsaken bygger igjen på formuleringer i EU-kommisjonens eldre retningslinjer for statsstøtte fra 1994. De nye statsstøtteretningslinjene for luftfartssektoren fra 2005 gjør det klart at de eldre retningslinjene fremdeles står ved lag.

Samtidig er det på det rene at det må trekkes en grense mot tiltak som ikke er transportpolitiske investeringer av den arten det vises til i Manchester-saken. Dette er trolig noe av årsaken til at retningslinjene fra 2005 legger opp til at rettmessigheten av denne typen tiltak må vurderes av EFTAs overvåkingsorgan i hvert enkelt tilfelle, etter notifikasjon.

Behovet for en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle er også årsaken til at departementet legger opp til at de aktuelle lufthavnene må søke om dekning av slike kostnader. På grunnlag av søknadene vil departementet ta stilling til i hvilken grad de tiltakene det søkes om må antas å være i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.