Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:958 (2008-2009)
Innlevert: 27.03.2009
Sendt: 30.03.2009
Besvart: 16.04.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Enova gir i dag støtte til bygging av jordvarme. Dette er i en del tilfeller gode energiprosjekter, som gir valuta for pengene. Det har også gitt resultater i form av flere jordvarmeanlegg.
Hvilken oversikt finnes over slike anlegg finnes, og hvordan er ansvarsforholdet dersom ett/flere jordvarmeanlegg blir ødelagt i forbindelse med tunnelarbeid eller lignende?

Begrunnelse

I de siste årene har det blitt en større utbygging av jordvarmeanlegg for private boliger og næringsbygg flere steder i Norge. Boredyp på ca. 150 - 200 meter er ikke uvanlig.
Ansvarsforhold og kartlegging av anlegg er derimot uavklart. Problemstillinger kan oppstå, spesielt i forhold til tunnelprosjekter.
Et eksempel er tunnelløsningen mellom Sluppen og Byåsen i Trondheim, som vil gå under et stort boligområde.
For å unngå en skade på slike jordvarmeanlegg og deretter påfølgende skadeserstatningssaker, er det derfor viktig at det er en oversikt hvor disse jordvarmeanleggene befinner seg.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg ser på utbyggingen av jordvarme som en viktig del i arbeidet med å øke bruken av vannbåren varme basert på miljøvennlige energiressurser. Gjennom støtteordninger bidrar regjeringen til å fremme markedsutviklingen for slike oppvarmingsløsninger.

Olje- og energidepartementet fastsatte 19. november 1996 forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser. Det følger av forskriften at den som utfører eller iverksetter boring, herunder alle typer energiboring, plikter å gi melding til Norges geologiske undersøkelse (NGU).

På NGUs hjemmesider, www.ngu.no, ligger den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA. Databasen inneholder informasjon om alle brønnboringer som er meldt NGU i henhold til forskriften, herunder energibrønner. NGU har nylig evaluert rapporteringsordningen, og nærmere informasjon om dette finnes på NGUs hjemmesider.

Ansvarsforhold og eventuelle skader på jordvarmeanlegg, for eksempel i forbindelse med tunnelarbeid eller lignende, er en sak mellom partene som i utgangspunktet reguleres av alminnelige erstatningsrettslige regler.