Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:962 (2008-2009)
Innlevert: 27.03.2009
Sendt: 30.03.2009
Besvart: 01.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I regjeringens forslag til ny NTP 2010-2019 er både samfunnsøkonomisk nytte og endring i CO2-utslipp fra alle store prosjekter innenfor vei, jernbane, sjøtransport og lufttransport oppgitt. Energiforbruk er også en viktig faktor ved beregning av samfunnsøkonomisk nytte og påvirker både gjennom direkte og indirekte energiforbruk også utslipp av CO2.
Er direkte og indirekte energibruk og samlet effekt for CO2 utslipp ved store prosjekter i planen beregnet og kan resultat av slike beregninger fremlegges?

Begrunnelse

Ca 70 % av energibruken til jernbanen er indirekte. Et slikt forhold er avgjørende viktig for beregning av både samlet utslipp av CO2 fra jernbanetransport og for beregning av samfunnsøkonomisk nytte. Jeg viser til at Norge er med i et europeisk kraftnett slik at det heller ikke uten videre kan forutsettes at elektrisk kraft brukt direkte og indirekte til de ulike transportformer i Norge utelukkende kommer fra "rene" norske vannkraftverk.
Et fullstendig energiregnskap ved transportplanlegging bør omfatte 9 ulike forhold; framdrift, bygging av infrastruktur, vedlikehold av infrastruktur, drift av infrastruktur, fjerning av infrastruktur,
produksjon av drivstoff, produksjon av transportmidler, vedlikehold av transportmidler og skroting av transportmidler. Det virker som om SD i NTP og også Jernbaneverket/NSB for jernbanens vedkommende bare tar hensyn til pkt1. I andre land gjøres det langt mer omfattende beregninger av direkte og indirekte energiforbruk og tilhørende beregninger av CO2 utslipp blir da også langt riktigere.
Det virker som om slike problemstillinger ikke belyses verken i NTP 2010-2019 eller i Regjeringens arbeid med energi og klima. Jeg håper statsråden kan belyse Regjeringens holdning til dette viktige område nærmere og går ut fra at manglende vektlegging av indirekte energiforbruk ikke er begrunnet med ønske om å fremstille enkelte transportformer som langt mer "miljø- og utslippsvennlige" enn de faktisk er.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Energibruk inngår i beregninger av prosjekters nytte, gjennom energikostnader i anleggsfasen. For prosjekter som antas å påvirke transportomfang og/eller transportmiddelfordeling beregnes kostnader ved endringer i energibruk og klimagassutslipp fra trafikken. Mer indirekte energibruk beregnes ikke.

Som en del av oppfølgingen av Klimaforliket har Vegdirektoratet, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, satt i gang et arbeid for å utvikle et bedre metodeverktøy for å beregne de samlede effektene på klimagassutslipp som kan forventes ved etablering av ny infrastruktur og vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Beregningsmodellene skal inkludere både utslipp fra vegbygging, vedlikehold og drift av vegene. Tilsvarende verktøy skal utvikles for jernbane- og luftfartssektoren, og for transportsektorene samlet.