Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:965 (2008-2009)
Innlevert: 30.03.2009
Sendt: 30.03.2009
Besvart: 16.04.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvordan vil statsråden sikre at Kulturrådet ikke begår flere overgrep mot den redaksjonelle frihet?

Begrunnelse

Norsk Kulturråd har nylig fratatt den kristne avisen Norge IDAG pressestøtten fordi de mener at den ikke holder høy nok journalistisk standard.
En slik holdning til det redaksjonelle innhold i en avis er nærmest skandaløst, og kan nesten karakteriseres som et statlig maktovergrep mot pressefrihet og pressemarked.
Når Kulturrådet gjør slike vurderinger bør kulturministeren foreta en vurdering av om avisen bør få beholde de 400.000 kronene de nå mister.
Mange vil mener at dette er bare nok et grep for å forsterke den systematiske avkristningen som denne regjering driver med i dette landet. Norge IDAG skriver om religiøse spørsmål på en slik måte at det ikke er egnet å støte noen. Det virker som om kulturrådet er blitt en form for smakspoliti. Det bør finnes objektive kriterier som ikke sier noe om det redaksjonelle innholdets kvalitet. Man må heller legge til grunn utgivelsesfrekvens, sidetall og lignende.
Norsk Presseforbunds generalsekretær Per Edgar Kokkvold har advart mot den beslutning som Kulturrådet i dag fattet. Han sa at man skal være ytterst varsom med å kneble det man ikke liker. Det er helt i tråd med Fremskrittspartiets syn.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Tilskuddsordningen "Støtte til uke- og månedsaviser" som er en ordning under Norsk kulturfond, må ikke blandes sammen med den ordinære pressestøtten som har slike objektive tildelingskriterier som stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen etterlyser.

Avisen Norge IDAG har søkt Norsk kulturråd om 2 mill. kroner i støtte for 2009 fra tilskuddsordningen "Støtte til uke- og månedsaviser".

Kulturrådets vedtak som ble fattet i møte 26. mars 2009, lyder:

"Avslag med henvisning til § 3a) i retningslinjene. I tråd med retningslinjenes § 4 tildeles kr. 1 012 000 i støtte for 2009, og det gis tilsagn om kr. 341 000 i støtte for 2010, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak."

Når en publikasjon som har vært tilskuddsmottaker får avslag på en søknad, faller den ut av ordningen gjennom en gradvis nedtrapping av støtten. Dette er tilfelle med Norge IDAG, men avisen står fritt til å søke på nytt for 2010.

Norge IDAG konkurrer med andre uke- og månedsaviser om knappe midler. Tildelingskriteriene er nedfelt i egne retningslinjer hvor § 3a) lyder:

"En samlet kvalitetsvurdering er grunnlaget for bevilgning og fordeling av tilskudd. Dette innebærer en bred faglig vurdering av avisens redaksjonelle virksomhet og prioriterte stoffområder samt dens betydning for og fremme av offentlig debatt. [...]"

Dette tildelingskriteriet er basert på et faglig skjønn. Skjønnsutøvelsen er med hensikt lagt til Norsk kulturråd. Departementet kan ikke instruere Kulturrådet om individuelle tildelinger fra Norsk kulturfond.

Rådets selvstendige rolle i slike saker er ytterligere regulert ved forskrift 20. november 1987 nr. 924 hvor det bestemmes at det ikke er adgang til å klage til departementet over Kulturrådets faglige skjønn. Det kan kun klages over feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen.

Armlengdes avstand-prinsippet i saker hvor det skal utøves et kunstnerisk eller faglig skjønn er godt begrunnet og vil ikke bli endret.