Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:966 (2008-2009)
Innlevert: 30.03.2009
Sendt: 30.03.2009
Besvart: 16.04.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Belysning står for en femdel av verdens stasjonære energiforbruk. For en tid tilbake gikk det internasjonale energibyrået IEA ut og advarte mot økningen i lysforbruk. Ved en fornuftig innfasing av moderne teknologi, kan energi-forbruket forbli uendret fram mot 2030, selv om etterspørselen etter lys vil øke med 80 prosent i den samme perioden. LED teknologien anses av mange som fremtidens lysteknologi.
Hvilket arbeid gjør ENOVA, Statsbygg og Veivesenet i forhold til innfasing av mer energieffektiv belysning?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Under følger en oversikt over hvilket arbeid som gjøres for å fase inn mer effektiv belysning, med spesiell vekt på veibelysning og belysning i bygg. I tilegg viser jeg til brev av 26.5. 2008 der belysning omtales som en del av svaret på Representantforslag 8:84 (2007-2008).

Energieffektiv belysning inngår i Enovas arbeidsområde. Det omfatter veiledning om energieffektiv belysning, seminarer og konferanser med berørte bransjer, og utarbeidelse av veiledere med belysning som tema. I tillegg gjennomføres det nasjonale kampanjer om lys og det gis rådgivning gjennom Enovas Svartjeneste. Et stort antall offentlige og private aktører er i dialog med Enova, og antallet henvendelser som gjelder LED-lys er sterkt økende.

Enovas program for bolig, bygg og anlegg omfatter også energieffektiv belysning. Det er gitt støtte til tiltak i alt 12.000 bygningsobjekter innenfor dette programmet og samlet dokumentert resultat for området utgjør ca 2,5 TWh/år. Enova har også gitt støtte til en rekke energieffektiviseringsprosjekter i Statsbygg. Innenfor veibelysning har Enova også utarbeidet en særskilt veileder for effektiv veibelysning, og de gir tilskudd til vei og tunnelbelysningsprosjekter. Til nå har de dekket om lag 10 prosent av all veibelysning i Norge. Erfaring viser at det er normalt med en reduksjon i energibruken på om lag 50 prosent i disse prosjektene.

Spørsmålet om bruk av energieffektiv belysning i Statsbygg er forelagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). FAD opplyser at som utgangspunkt benyttes glødelamper i begrenset grad i Statsbygg. De opplyser at det er regelverk som setter de ytre rammene for hvilke belysningsanlegg Statsbygg kan velge mellom i et prosjekt. Det vises blant annet til Arbeidsmiljøloven og Plan- og bygningsloven. Det tas videre hensyn til at energieffektivitet, levetid, vedlikehold, kostnader og miljø på kort og lang sikt.

Spørsmålet om veibelysning er forelagt Samferdselsdepartementet (SD). SD opplyser at det årlige energiforbruket til vegbelysning på riksvegnettet er om lag 250 GWh. I 2008 utformet Statens vegvesen nye krav til vegbelysning, som blant annet innebærer redusert belysningsnivå i tidsrom med lite trafikk. Statens vegvesen deltar i et FoU-prosjekt der målet er å utvikle et instrument for automatisk tilpasning av riktig belysningsnivå på vegen i forhold til de rådende vær-, føre-, vei- og trafikkforholdene. Det antas at strømforbruket over året kan reduseres med 40 prosent med automatisk behovstilpasning av belysningsnivå.

I følge SD vil LED trolig bli tatt i bruk som lyskilde til tunnelbelysning om noen år, og det vil etter hvert kunne gi betydelige energigevinster. LED kan egne seg godt til tunnelbelysning fordi LED ikke gir redusert lysutbytte ved lave temperaturer slik som for eksempel lysrør. LED har dessuten lang levetid. Statens vegvesen vil sette i gang nye prøveprosjekter med LED i tunneler.