Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:977 (2008-2009)
Innlevert: 31.03.2009
Sendt: 01.04.2009
Besvart: 15.04.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Elkem Salten har med bakgrunn i finanskrisen måtte gå til permitteringer av 75 personer. Med bakgrunn i regjeringens tiltakspakke ønsket bedriften å satse på kompetanseheving. De har utarbeidet et program med en kostnadsramme på i overkant av 3 mill. kr, og søkte om støtte på ca. 2,3 mill. kroner. De fikk tilsagn om en bevilgning på 800.000 kr. NAV lokalt oppfordret bedriften til å anke, men de har nå fått avslag. Dette fører til at programmet blir skrinlagt.
Vil Statsråden ta initiativ til å se på saken?

Begrunnelse

Totalt er 75 personer nå permittert ved Elkem Salten. Dette har skjedd i to omganger. Første pulje ble permittert i desember, og andre pulje ble permittert i februar. Bakgrunnen for permitteringene er den vanskelige situasjonen på verdensmarkedet etter at finanskrisen ble et faktum. Regjeringen la 26. januar frem en tiltakspakke som blant annet innholdt midler til kompetanseheving til slike bedrifter. Elkem Salten søkte NAV om å få tilgang til disse midlene gjennom et program for kompetanseheving. Kostnadene ved gjennomføring av denne kompetansehevingen ble satt til i overkant av 3 mill. kroner. De søkte om støtte på 2,3 mill. kroner, men fikk kun et tilsagn om ca. 800.000 kroner. Etter samtaler med NAV lokalt, som var positive til søknaden, ble de oppfordret til å anke saken. Dessverre opprettholdt ankeinstansen tilsagnet på 800.000 kroner. Dette har ført til at de permitterte forsatt blir permittert, og programmet for kompetanseheving er lagt til side.
Det er selvfølgelig stor skuffelse både fra de ansatte, de permitterte og ledelsen ved bedriften for dette avslaget.
Denne type bedrift, som er en hjørnesteinsbedrift i Sørfold kommune, rammes kraftig av svingningene i verdensøkonomien. Det er derfor viktig at de tiltak som Regjeringen og Stortinget har satt i verk for å dempe disse virkningene når de som rammes. Det ser ikke ut som dette er tilfelle her.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Tiltakspakken som regjeringen la fram 26. januar i år, inneholder bl.a. 6 000 nye plasser innenfor arbeidsmarkedstiltakene, i tillegg til de 68 000 plassene som ble bevilget i statsbudsjettet for 2009. I proposisjonen for tiltakspakken står det i forbindelse med økningen i nivået på arbeidsmarkedstiltakene, at økningen i hovedsak skal benyttes til opplæringstiltak (herunder arbeidsmarkedsopplæring, AMO), arbeidspraksis, lønnstilskudd og oppfølgings- og avklaringstiltak. Videre står det at det også legges opp til økt bruk av bedriftsintern opplæring (BIO). BIO skal innrettes mot virksomheter som har omstillingsproblemer av midlertidig karakter.

Reglene for tilskudd til bedriftsintern opplæring ble tilrettelagt etter gjeldende opplæringsregelverk under EØS-avtalen. Dette gjelder forutsetninger for å få tilskudd, maksimale tilskuddssatser og hva som kan gå inn i beregningsgrunnlaget for fastsetting av tilskudd.

Støttesatsen for tilskudd varierer etter størrelsen på bedriften som innvilges tilskudd. Den varierer med om opplæringen er generell eller bedriftsspesifikk og med om bedriften ligger innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. For bedriftsspesifikk opplæring kan det ytes inntil 25 pst. tilskudd til store bedrifter, fra og med 250 ansatte, og inntil 35 pst. tilskudd til små og mellomstore bedrifter, inntil 250 ansatte. For generell opplæring kan det ytes inntil 50 pst. tilskudd til store bedrifter og inntil 70 pst. tilskudd til små og mellomstore bedrifter. Tilskuddssatsen kan økes med inntil 5 pst. innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

Tilskuddet til opplæringen beregnes ut fra den aktuelle prosentandelen av beregningsgrunnlaget, som består av faktiske utgifter til gjennomføring av opplæringen pluss utgifter til lønn til deltakerne på opplæringen. Størrelsen på lønnsutgiftene kan maksimalt settes lik beregningsgrunnlaget for opplæringskostnadene. Støttesatsene i dagens BIO-regelverk er dermed utformet i samsvar med EU/EØS-reglene om statsstøtte og i overensstemmelse med EUs gruppeunntak for støtte til opplæring.

Elkem Salten er definert som en stor bedrift. Opplæringen er vurdert som generell. Bedriften ligger i et distriktspolitisk virkeområde. Dette gir en maksimal støttesats på 55 pst., som er den støttesatsen som Arbeids- og velferdsetaten har lagt til grunn ved beregning av tilskudd.

Under henvisning til BIO-forskriftens krav om insentiveffekt og betingelse om at opplæringen skal komme i tillegg til bedriftens ordinære opplæring, trakk NAV Nordland ut driftskostnader til noen mindre deler av opplæringsprogrammet. Dette ga et beregningsgrunnlag for opplæringskostnadene på 825 000 kr. Beregningsgrunnlaget for lønnskostnadene kunne da settes til maksimalt det samme beløpet, slik at samlet beregningsgrunnlag for tilskudd ble kr. 1 650 000. Med utgangspunkt i 55 pst. støttesats ga NAV Nordland et tilsagn til bedriften på kr. 900 000.

Jeg vil understreke at jeg har stor forståelse for at situasjonen er krevende for de ansatte i Elkem Salten og andre bedrifter som rammes av finanskrisen, og jeg håper det er mulig å finne fram til tilfredsstillende løsninger gjennom eksisterende tiltak og ordninger. Jeg vurderer også løpende omfanget av og innretningen på de ulike arbeidsmarkedstiltakene og behovet for justeringer i regelverket i lys av situasjonen på arbeidsmarkedet.