Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:978 (2008-2009)
Innlevert: 31.03.2009
Sendt: 01.04.2009
Besvart: 15.04.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Statens Innkrevingssentral (SI) har over år bygd opp topp kompetanse for å løse innkrevingsoppgaver. Nå legges det opp til at Nav, på siden av sin kjernevirksomhet, skal overta innkrevingen av erstatningskrav som berører Nav. Dette ansees som lite hensiktsmessig og fordyrende all den tid SI effektivt og kostnadsbesparende er i stand til å løse denne tjenesten.
Vil statsråden snarest sørge for at Nav kan fritas for denne oppgaven slik at Nav fullt og helt kan konsentrere seg om å løse sine krevende kjerneoppgaver?

Begrunnelse

I en periode hvor Nav synes å ha mer enn nok med å takle sine primære oppgaver, skal institusjonen overta rundt 10000 innkrevingssaker som i dag og tidligere har vært håndtert ytterst profesjonelt av SI. SI har siden tidlig på 1990-tallet tatt seg av innkrevingsforretninger rundt ledighetstrygd og attføringssaker. Institusjonen har så langt krevd inn rundt 750 mill. kr. fra slike forretninger, som Nav nå tar mål av seg til å innkreve på permanent basis. En slik oppgave og ansvarsovertakelse vil kreve betydelige investeringer innen teknologi og utstyr forøvrig, samtidig som dette vil kreve økte personellmessige ressurser. Når ansvarsoverdragelsen fra SI til Nav synes å ha politisk forståelse og støtte i departementet, ber jeg også statsråden om å klargjøre hva som er begrunnelsen i dag for at Nav nå skal overta oppgaven og samtidig synliggjøre overfor Stortinget hva som er gevinsten.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Fra og med 1. april 2008 overtok NAV Kontroll og innkreving ved Arbeids- og velferdsetatens innkrevningssentral innkrevningsansvaret for krav om tilbakebetaling av bl.a. feilutbetalte dagpenger og attføringsstønader fra Statens innkrevningssentral (SI). Overføringen gjaldt nye krav. Innkrevningsansvaret for eldre krav er etter dette suksessivt blitt overført og vil bli avsluttet medio mai 2009.

Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral er en videreføring av tidligere Trygdeetatens innkrevningssentral (TI). TI hadde ansvaret for innkreving av underholdsbidrag og feilutbetalte trygdeytelser på vegne av trygdeetaten. Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral er en spesialisert enhet innen Arbeids- og velferdsetaten. Enheten har lang erfaring og har bygd opp en bred og solid kompetanse på innkreving av både bidrag og feilutbetalte trygdeytelser.

I forbindelse med etableringen av Arbeids- og velferdsetaten var det fra Regjeringens side en klar forutsetning at innkreving av feilutbetalte ytelser skulle samles i en enhet underlagt den nye etaten, jf. Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven). Tidligere hadde feilutbetalte ytelser etter arbeidsmarkedsloven og etter folketrygdloven kapitler 4 og 11, på avtalerettslig grunnlag, blitt innkrevd av SI. I Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) åpnet Regjeringen for at SI fortsatt skulle kunne foreta innkreving av disse ytelsene på vegne av Arbeids- og velferdsetaten. Det ble lovteknisk lagt til rette for at en overføring av oppgavene kunne bli foretatt når ressurshensyn og andre praktiske spørsmål var ivaretatt. Arbeids- og sosialkomiteen hadde ingen merknader til Regjeringens forslag, jf. Innst. O. nr. 55 (2005-2006), og Stortinget vedtok senere de nødvendige overgangsbestemmelser.

I St.prp. nr. 1 (2007-2008) ble Stortinget informert om at innkreving av feilutbetalte dagpenger og attføringsstønader ville bli overført fra SI til Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral.

Ved overføringen av ansvaret for innkreving av feilutbetalte dagpenger og attføringsstønader har brukere av Arbeids- og velferdsetaten nå kun én innkrevingsinstans å forholde seg til. Det samme gjelder ansatte ved NAV-kontorene og de andre enhetene i forvaltningen. Det vil også være mulig å realisere økonomiske og administrative samordningsgevinster ved å samle innkrevingsoppgavene i Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral. Både i volum og kompleksitet er de oppgaver som Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral har hatt i flere år, langt større enn de oppgavene som de nå har overtatt fra SI.

Jeg har tillit til at Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral, med sin langvarige erfaring fra området, besitter den nødvendige kompetanse til å løse sine utvidede oppgaver på en god måte.