Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:979 (2008-2009)
Innlevert: 31.03.2009
Sendt: 01.04.2009
Besvart: 06.04.2009 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil Stortinget få saken om omorganisering i Follo politidistrikt til behandling?

Begrunnelse

I forbindelse med prosjektet Follo - fremtidens politi, ble det foreslått en omfattende reorganisering i politidistrikt med drastisk reduksjon av lensmannskontorer. Forslaget ble diskutert mye lokalt og statsråden valgte å nullstille prosessen for å få alle synspunkter fram. Det er fortsatt mye uro lokalt og omorganiseringen i Follo antas å bli svært omfattende.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg vise til at det var en samlet justiskomité, jf. Innst. S. nr. 145 (2005-2006) Politiets rolle og oppgaver, som åpnet for at det skulle gjennomføres en prøveordning i forhold til en viss oppmykning av rammene for å organisere polititjenesten lokalt, blant annet for å sikre rekruttering av politiutdannet personell og bedre tjenestetilbud.

På denne bakgrunn ble Politidirektoratet i brev den 4. januar 2007, bedt om å iverksette prøveordninger i to politidistrikt for å få prøvd ut grensereguleringer, offentlige servicekontorer og et forpliktende samarbeid i kommunene (politiråd). Etter en prosess mellom Politidirektoratet og Justisdepartementet ble Hordaland og Follo politidistrikter valgt som prøvedistrikter.

Hordaland politidistrikt implementerte sin prøveordning høsten 2008. Ordningen i Hordaland består blant annet av en betydelig reduksjon av antall driftsenheter, kombinert med utprøving av politiets deltakelse i offentlige servicekontorer på utvalgte steder og en etablering av politiråd i de fleste kommuner.

Reguleringer av politidistriktenes inndeling i lensmanns-, politistasjons- og namsfogddistrikter skal, jf. politiloven § 16 fastsettes av Kongen. Prøveordningen i Hordaland ble besluttet ved kongelig resolusjon av 29. august 2008.

Prosessen i Follo politidistrikt har vært noe mer omfattende og tatt mer tid. Dette skyldes i hovedsak at forslaget, som en samlet styringsgruppe med politimesteren som leder, står bak, er noe mer radikalt i sin utforming i forhold til dagens organisering, enn for Hordaland sitt vedkommende. Ordførere og kommunepolitikere klaget midtveis i prosessen på manglende kommunal involvering. Prosessen ble reorganisert og det ble lagt særlig vekt på ytterligere kommunal involvering.

Politidirektoratet har oversendt forslaget fra Follo uendret til videre behandling i Justisdepartementet.

I et evalueringsmøte mellom justisministeren og ordførerne i Follo den 30. januar 2009, ble den siste delen av prosessen betegnet som meget god, selv om ikke alle kommunestyrene var enig i forslaget fra politimesteren. Fra ordførerne ble det gitt utrykk for forståelse for behovet for et mer effektivt politi. De fremholdt også at prosessen hadde vært særdeles lærerik.

De to prøveprosjektene i Hordaland og Follo politidistrikter vil representere to forskjellige organisasjonsstrukturer i distrikter med forskjellig geografi og utfordringer. Begge prøveordningene skal evalueres og jeg tror det er viktig å se disse to prøveordningene samlet, da dette vil gi et godt grunnlag for fremtidig organisasjonsutvikling i politi- og lensmannsetaten.

Uenighetsnivået i prosessen for disse to sakene har vært forskjellig. Derfor ser jeg grunn til at saken om prøveordning i Follo politidistrikt kan diskuteres også i Stortinget. Regjeringen vil komme tilbake med ytterligere omtale og forlag i St.prp. nr 1 for (2009-2010) slik at Stortinget vil kunne få kunne få gi sine innspill.