Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:980 (2008-2009)
Innlevert: 31.03.2009
Sendt: 01.04.2009
Besvart: 16.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Over år har det i fergefylket Nordland oppstått situasjoner i turistsesongen som har bidratt til negativ oppmerksomhet med tidvis lange fergekøer, høye priser og mangelfull informasjon. I år ser vi at det over noen strekninger i bl.a. Vestfjordbassenget opereres med enorme prisøkninger, som kan skape ytterligere problemer i reiselivsnæringen.
Hva vil statsråden foreta seg for å hindre et "nytt fergekaos" hvor bl.a. ekstreme prisøkninger unngås, slik at reiselivsnæringen kan tilrettelegge for en positiv turisthåndtering?

Begrunnelse

Det er liten tvil om at situasjoner rundt fergekaos, køer, kanselleringer, informasjonsmangel og høye priser har bidratt til at Nordland har en mer negativ utvikling innen reiselivsnæringen enn "landsgjennomsnitt." Mange peker på at manglende tilrettelegging av fergeavviklingen i sommersesongen har bidratt i negativ retning. Besøkstallene for Nordland illustrerer klart at fylket ikke har fått tatt del i den generelle veksten i antall turistbesøk. Nordland hadde eksempelvis i perioden 2003-08 en besøksvekst på 1 %, hvor landsgjennomsnittet var pluss 9 %. Av utenlandstrafikk hadde Nordland en nedgang i samme perioden på 36000 besøkende, eller på 4,6 %. Norge hadde i samme tidsperiode en besøksvekst på 5,4 % noe som tilsvarer en økning på 477000 personer. (Når det gjelder Nordlands utvikling av utenlandsbesøk, er fylkets utvikling i tidsperioden ca. 313 % dårligere enn landsgjennomsnitt.)
For årets sommersesong lanseres det med betydelige prisøkninger. Eksempelvis ser vi på fergesambandet Skutvik - Svolvær at en turistbuss får en prisøkning på overfarten på hele 47,8 % i forhold til forige år. En motorsykkelist får en prisøkning på hele 273 % og en bobil på ca. 40 %. I en tid med finanskrise kan en slå fast at de refererte prisøkninger neppe kan sies å fremstå som noe trekkplaster for økt turisttrafikk til Nordland.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er klar over at Nordland hatt store utfordringer med sommeravviklingen for noen av sine ferjesamband de forutgående år. Utfordringene knytter seg i stor grad til betydelige sesongvariasjoner i trafikkgrunnlaget. Ferjesambandene i Vestfjorden avvikler opp mot 75 % av årets totale trafikk i løpet av sommermånedene. Dette betyr at det generelle rutetilbudet i stor grad må balanseres mellom høyt trafikkgrunnlag om sommeren og et betydelig lavere grunnlag resten av året.

Tiltak som er iverksatt inneværende år for å minimere kødannelse ved Vestfjord-sambandene, knytter seg derfor i stor grad til forsøk på å flytte trafikken fra tidspunkt på døgnet med stort press og kødannelser og over til tidspunkt med ledig kapasitet. For eksempel vurderes å redusere gebyr på forhåndsbestilling av plass på ferjedekket ved de avgangene på døgnet som har god kapasitet. Dette for å ta unna noe av trafikken ved de mest populære avgangene i sommermånedene.

Problemene knyttet til manglende informasjon bunner i stor grad i de utfordringene en har stått overfor med å fastsette en endelig ferjedisponeringsplan. Sambandene som krysser Vestfjorden er i en særstilling ettersom de krever fartøy som er klassifisert for et mer værutsatt farvann enn de fleste av landets øvrige ferjesamband. Staten har hatt utfordringer i forhold til mangel på materiell som kan betjene disse sambandene.

Problemene en opplevde sommeren 2008 knyttet til mangel på informasjon til trafikantene, har ført til at Statens vegvesen løpende har hatt dialog med ferjeselskapene om mulige tiltak for forbedring. Ferjeselskapet som i dag drifter sambandene over Vestfjorden, har med bakgrunn i dette tatt initiativ overfor Statens vegvesen om en plan for å sikre tilstrekkelig informasjon til trafikantene i 2009.

Riksvegferjesambandene i Nordland følger riksregulativet for ferjedrift. Det vil si at disse sambandene ikke har hatt mer prisøkning enn riksvegferjesambandene ellers i landet. Generell takstøkning i henhold til ferjetakstregulativet er 4,4 prosent fra 1.1.2009.

I henhold til St.prp. nr.1 (2008-2009) er ferjesambandet Svolvær-Skrova-Skutvik fra 1.1.2009 et fylkesvegsamband. Staten har likevel påtatt seg det økonomiske ansvaret for materiell og kaier, herunder kostnadene ved innsetting av ekstra ferje sommerstid. I sommersesongen drives sambandet kommersielt, og det er her lagt opp til fri takstfastsettelse. Dette gjelder dog kun for strekningen Svolvær-Skutvik og ikke for strekningen Svolvær-Skrova. Takstene er satt ut fra beregnet nødvendig inntektsgrunnlag for å kunne drifte sambandet uten underskudd.

Jeg legger til grunn at de tiltak som nå iverksettes vil bedre situasjonen for ferjetrafikantene i Nordland, og gi reiselivsnæringen grunnlag for å tilrettelegge for en positiv turisthåndtering.