Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:987 (2008-2009)
Innlevert: 01.04.2009
Sendt: 02.04.2009
Besvart: 15.04.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hvordan vil statsråden sikre at leietakere med lang botid skal være i stand til å kunne beholde sine hjem når såkalt gjengs leie eller markedsleie innføres ved at Husleiereguleringsloven avvikles fra og med 01. januar 2010?

Begrunnelse

Husleiereguleringsloven bortfaller fra og med januar 2010. Etablerte leieforhold vil fra da av være underlagt husleieloven, også det som angår husleieregulering. Det betyr at husleien kan reguleres opp til markedspris, noe som kan bety en betydelig husleieøkning. Leietakere som ikke har tilstrekkelig innsikt og støtte, kan inngå leieavtaler som det kan være vanskelig å reversere. Enkelte kan komme i en situasjon der de blir nødt til å flytte fra sitt hjem etter lang botid.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Den 1. januar 2010 vil prisreguleringen etter husleiereguleringsloven kapittel II bortfalle. Fremtidige endringer i husleien må deretter skje i samsvar med husleielovens prisvernbestemmelser. Forutsatt at utleieren før 1. juli 2009 har varslet leieren om at leien skal oppreguleres til gjengs leie, kan utleieren kreve slik oppregulering med virkning fra 1. januar 2010.

Jeg er klar over at en del leiere ikke vil ha råd til å betale gjengs leie. Etter min vurdering er det særlig uheldig om eldre, eller eventuelt andre personer med lang botid i disse boligene, må flytte på grunn av bortfallet av reguleringen. Jeg kan derfor forsikre om at jeg er opptatt av denne saken. Jeg vurderer derfor tiltak som kan hjelpe personer med svak økonomi til å bli boende i boligen sin også etter at husleiereguleringsloven avvikles 1. januar 2010.