Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:989 (2008-2009)
Innlevert: 01.04.2009
Sendt: 02.04.2009
Besvart: 16.04.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Til sommeren arrangeres Landsskytterstevnet på Evje. HV har innkalt 400 av sine mannskaper til innsats den uken stevnet varer, noe det er lang tradisjon for å gjøre. HVs bevilgninger har reelt sunket med 130 millioner kroner, HV07 er nedlagt og HV har svært små ressurser til trening.
Ser statsråden at det er prinsipielt betenkelig å innkalle militære mannskaper til et sivilt idrettsarrangement og at det går på bekostning av andre viktigere behov for HV, som å øke forsvarsevnen?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: HV har, siden det ble opprettet, hatt et nært samarbeid med de frivillige skytterorganisasjonene, og dette samarbeidet er i dag nedfelt i en egen avtale om støtte til de årlige landsskytterstevner. La meg videre understreke at også heimevernsloven åpner for at HV-personell kan tjenestegjøre under ”arrangementer som tjener HVs eller Forsvarets interesser”. Slik Innst. O. nr. 18 (1994-1995) presiserer, skal det føres en restriktiv praksis for å definere hvilke arrangementer som HV kan støtte. HVs assistanse under de årlige landsskytterstevner er et hensiktsmessig tiltak både for å styrke Forsvarets folkelige forankring og legitimitet, samtidig som samarbeidet med frivillige skytterorganisasjoner fremmes. Landskytterstevnene er en god arena for å profilere Forsvarets virksomhet i rekrutterings- og opplysningsøyemed.

Regjeringens forsvarspolitiske hovedmål er å videreutvikle et forsvar som er i stand til å møte utfordringene i raskt skiftende omgivelser og verne om Norges sikkerhet, interesser og verdier. Regjeringens sentrale siktemål i forbindelse med langtidsplanen har vært å legge grunnlaget for bærekraft i forsvarssektoren, ved å videreføre og videreutvikle det som er oppnådd gjennom moderniseringen siden 2001.

HVs operative evne blir videreutviklet, og vil ha et landsdekkende nærvær på 45 000 soldater. Dette innebærer at kvalitetsreformen videreføres, med særlig vekt på evnen til rask reaksjon med godt trente og utrustede styrker. Den omorganisering av HVs distriktsstruktur som representanten viser til i sitt spørsmål, må ses i lys av dette. Det ligger en helhetlig vurdering av geografiske, operative og økonomiske hensyn til grunn for at HV 07 og HV 08 innordnes i ett heimevernsdistrikt. Omorganiseringen er nødvendig blant annet for å finansiere videreføring av en operativ struktur i HV med høy kvalitet, både i forhold til utrustning og treningsnivå.

Selv om trenings- og øvingsnivået er noe redusert i 2009, skal dette trappes opp utover i inneværende langtidsperiode. I 2009 prioriterer Forsvaret øvingsaktiviteten til HVs innsatsstyrke. Dette for å sikre at den oppbygging av innsatsstyrken som har foregått i inneværende periode blir videreført i tråd med kvalitetsreformen. Både antall personell som øves i innsatsstyrken, og antall øvingsdøgn for disse, vil i 2009 bli det høyeste siden styrken ble etablert. Deler av denne styrken vil nå full operativ kapasitet mot slutten av 2009. For å bevare og videreutvikle kompetansen hos befal og spesialister vil HV i 2009 prioritere å gjennomføre betydelig kurs- og kompetansevirksomhet for anslagsvis 13 000 personell.

HVs støtte til Landskytterstevnet har lang tradisjon, og er også et hensiktsmessig bidrag innenfor rammene av det moderne innsatsforsvaret. Det er derfor både i Forsvarets og HVs interesse at denne ordningen videreføres.