Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:993 (2008-2009)
Innlevert: 02.04.2009
Sendt: 25.04.2009
Besvart: 15.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I Norge må alle biler med jevne mellomrom igjennom en EU-kontroll som gjennomføres hos NAF eller godkjent verksted. EU-land har tilsvarende standardisert periodisk kjøretøykontroll, og skjemaene som benyttes er identiske over hele Europa.
Hvorfor er forskriften utformet slik at norske bilister ikke kan bruke godkjente kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy i andre europeiske land som Spania og Finland?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ordningen med periodisk kontroll av kjøretøy er nærmere regulert i forskrift 8. august 2002 nr. 875 om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy, som implementerer direktiv 96/96/EF i norsk rett.

Det følger av forskriften at norskregistrerte kjøretøy som hovedregel skal kontrolleres av kontrollorgan godkjent av Statens vegvesen. Det er imidlertid i forskriftens § 4 åpnet for å få godkjent periodisk kjøretøykontroll av norskregistrert kjøretøy foretatt i en annen EØS-stat, herunder også kontroller fra Spania og Finland. Det kan fremmes søknad om dette i det enkelte tilfellet. Vilkåret er at det foreligger en særlig grunn for at kontrollen er blitt gjennomført i en annen EØS-stat, og kontrollresultatet og hvem kontrollen er gjennomført av må kunne dokumenteres tilfredsstillende.

Det er flere grunner til at periodiske kontroller av norskregistrerte kjøretøy gjennomført i en annen EØS-stat bare unntaksvis godkjennes. Direktiv 96/96/EF oppstiller bare minimumskrav til kontrollinnhold og kontrollens omfang. De periodiske kjøretøykontrollene kan derfor variere i omfang og innhold fra land til land utover det som er angitt i direktivet. Det er ikke nødvendigvis slik at kontroller gjennomført i en annen EØS-stat er likeverdig med en periodisk kontroll gjennomført i Norge etter de norske bestemmelsene om kontrollinnhold/-omfang.

Det fins per i dag ingen samlet oversikt over godkjente kontrollorgan i EØS-området. Det er heller ikke utviklet en felles it-standard for behandling av kontrollsedler, noe som innebærer at kontrollsedler fra andre EØS-land må behandles manuelt. Dette til forskjell fra ordningen i Norge, der kontrollorganene må levere kontrollresultatene i fastsatt dataformat slik at vegvesenets godkjenning av gjennomførte kontroller kan gjøres mest mulig effektivt.

Jeg får opplyst av Vegdirektoratet at norsk praksis med hensyn til godkjenning av periodisk kontroll av norskregistrerte kjøretøy foretatt i et annet EØS-land er i tråd med hvordan dette praktiseres i EU, da de enkelte land så langt ikke har ønsket en gjensidig anerkjennelse på dette området.

Jeg viser også til at de norske bestemmelsene fullt ut anerkjenner periodisk kjøretøykontroll av kjøretøy registrert i en annen EØS-stat, når kontrollen er gjennomført av et kontrollorgan som er godkjent i disse statene. Dette legges til grunn ved bruktimport av kjøretøy til Norge.