Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:994 (2008-2009)
Innlevert: 02.04.2009
Sendt: 02.04.2009
Besvart: 16.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Stortinget har tidlegare vedteke ei verneplan for å bevare ein del av vegnettet for framtida. No er vegen mellom Hardbakke og Krakhella foreslått verna. Dette er einaste vegen mellom fastlandet og kommunesenteret. Verninga vil medføre at vegen ikkje kan rustast opp til fullverdig standard og bruk for næringslivet og folk i Solund kommune.
Meinar ikkje statsråden at staten burde kompensere resultatet av verninga av denne vegen med bygging av ein parallell ny funksjonell veg mellom Hardbakke og Krakhella?

Begrunnelse

Regjeringa har tidlegare innført prinsippet om økonomisk kompensasjon i samband med verning. Ref. verninga av Trillemarka og andre forslåtte vernevedtak.
Då vil det vere naturleg, og sjølvsagt at det også vert gjeve økonomisk kompensasjon i samband med verninga av vegen mellom Hardbakke og Krakhella i form av statleg finansiering av bygging av ny veg på denne vegstrekninga.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Rv 606 Krakhella – Hardbakke inngår i Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne og er difor foreslått freda. I forslaget til forvaltningsplanen som er utarbeidd for vegen er det teke omsyn til at vegen framleis kan utviklast. Eg har lagt til grunn eit skilje mellom vegar som ikkje har alternative vegtraséar gjennom lokalsamfunn og dei som har slike. Det betyr for rv 606 Krakhella – Hardbakke sin del at vernet ikkje skal gå utover omsynet til lokal utvikling. Av tiltaka som er foreslått er mellom anna ei innkorting av den freda strekninga, ny trase på strekninga Pollen – Hardbakke, tunnel mellom Nordre Sula og Nessa, at eksisterande tunnel kan strossas og etablering av nye møteplassar. Det er i forslaget til forvaltningsplanen lagt vekt på at ei utvikling av vegen skal vere i tråd med formålet for vernet. Vernet er ikkje til hinder for å byggja ein ny veg i området.

Utover dette er det ikkje lagt opp til at det skal kompenserast økonomisk for vern av dei ulike vegstrekningane. Per dags dato ligg det ikkje føre planar verken for utbetring eller for bygging av ny veg på denne strekninga. Dersom det kjem behov for ny veg, vil ein etter forvaltningsreformen frå fylkeskommunalt hald måtte prioritere midlar til denne strekninga på lik linje med andre strekningar.